ارزیابی سلامت برنامه زمانبندی براساس روش DCMA

این نکته معروف است که کیفیت، شرایط و زمان بندی یک پروژه مستقیما با نتایج اجرای پروژه و عملکرد آن هم پوشانی دارد. در پروژه های متوسط تا بزرگ، زمان بندی پروژه عموما با استفاده از روش مسیر بحرانی ایجاد می شود و ممکن است حاوی هزاران فعالیت و مایلستون باشد که به صورت منطقی به یکدیگر وصل شده اند. اطمینان حاصل کردن از این نکته که زمان بندی پروژه با استانداردهای بالا ایجاد شده امری ذهنی و سخت است، مگر آنکه برخی معیارهای استاندارد برای قضاوت درمورد سلامت مدل زمان بندی پروژه را به کار بریم. مطالعه مقاله مسیر بحرانی در مقابل طولانی ترین مسیر می تواند به شما در فهم مسیر بحرانی کمک کند.

برنامه زمانبندی
برنامه زمانبندی

DCMA

سال ها پیش، سازمان مدیریت قراردادهای دفاعی(DCMA) آمریکا به مطالعه انواع مختلف معیارهای بررسی سلامت  برنامه زمان بندی در پروژه های دولتی آمریکا پرداخت.پس مطالعه آن ها 14 معیار آزمون را که بیشترین تاثیر را در ارزیابی سلامتی مدل زمان بندی داشت، مشخص کردند. این آزمون ها تحت عنوان جدول زمان بندی 14 نقطه ای DCMA  شناخته می شوند.

ارزیابی جدول زمان بندی 14 نقطه ای DCMA به منظور شناسایی اشکالات احتمالی در جدول زمان بندی یک پروژه مورده استفاده قرار می گیرد.برای هریک از آزمون ها یک حد پذیرش مشخص شده تا کمک کند که بر روی یک موضوع خاص، نتیجه و تمرکز شود.

تک تک معیار ها به عنوان معیار موفقیت یا شکست کل زمان برنامه مدنظر قرار نمی گیرند، بلکه یک نمونه ای از شاخص ها را فراهم می کند که باعث می شود توجه به سمت بخش خاصی از جدول زمان بندی پروژه معطوف شود.

برای مثال اگر تعداد فعالیت های با شناوری بالا از حد مجاز 5 درصد کل تعداد فعالیت های تکمیل نشده فراتر رود ممکن است بین برنامه ریز ( مشخص تهیه کننده مدل زمان بندی)  مدیر پروژه یا مدیر حسابداری پروژه، گفتگوهایی لازم باشد و لذا اگر توجیهات منطقی برای شناوری بالا وجود داشته باشد، پس موضوع شناوری بالا اشکالی ندارد و مشکل بزرگی نیست.

معیارهای ارزیابی 14 گانه به صورت خلاصه و ساده، روشی است برای جداسازی مواردی که پتانسیل ایجاد اشکال در برنامه زمان بندی دارد از بین مقدار زیادی اطلاعات  و داده.

عموما معیارهای ارزیابی 14 گانه فقط در مورد فعالیت های تکمیل نشده در جدول زمان بندی بکار می روند و درمورد مایلستونها، فعالیت های LOE یا خلاصه فعالیت ها بکار نمی روند.

معیار توضیح هدف پس نیاز
منطق (منطق گمشده) هر فعالیتی که رابطه پیش نیاز و پس نیاز، یا هر دو را نداشته باشد. مشخص کردن این برنامه زمان بندی تا چه میزان به خوبی بهم مرتبط است. فعالیت های بدون رابطه/ کل فعالیت های در حال تکمیل 5درصد

بهتر است هدف را 0 انتخاب کنیم، به جز برای اولین و آخرین تکلیف

هسته مرکزی کترل کفیت برنامه زمان بندی: از نظر تئوری هر فعالیت پروژه باید حده اقل یک پیش نیاز بیاید، و یک پس نیاز را داشته باشد. عدم رعایت این نکته منجر به تاثیر گذاری بر کیفیت تایج نشات گرفته از تحلیل زمانی و تحلیل میزان ریسک برنامه زمان بندی خواهد شد. به یاد داشته باشید ارتباطات فعالیت های پروژه به صورت مستقل مورد ارزیابی قرار گرفته باشند، تا اطمینان حاصل شود که ارتباطات به صورت کامل برقرار است.
 

تسریع ها

هر تکلیف کامل نشده ای تسریعی ( تاخیر کار) درتکلیف پیشین خود دارد. تسریع هایی که باعث برهم زدن شناوری می شوند و ممکن است باعث به وجود آمدن تضاد میان منابع و برهم خوردن مسیر بحرانی شوند را شناسایی کنید.  

منطق مرتبط با سرخ ها/ منطق ارتباطات= 0 درصد

تسریع ها یا تاخیرهای منفی اغلب به منظور تنظیم تاریخ شروع و پایان کار جانشین در منطق ارتباطات استفاده می شوند. با انجام این کار جانشین می تواند قبل از شروع کار نفر پیشین خود شروع به کار کرده باشد. این مسئله باعث به وجود آمدن زمان منفی شده که غیر قابل نمایش و محاسبه لحاظ می شود.
 

تاخیرها

هر فعالیت ناتمامی که تاخیر کاری در نفر ییشین دارد. جلوگیری از تاثیرات مختلف بر مسیر بحرانی و تحلیل های مرتبط. ارتبط مطقی با تاخیرها/ ارتبطات منطقی= 0تا 5 درصد
تاخیر های کار طول مدت یا تاخیرهای مثبتی با ارتبطات منطقی هستند. تاخیرها باعث مخفی شدن جزئیاتی در برنامه ریزی شده و مانند فعالیت های معمول پروژه قابل موقعیت گذاری شوند. به طور معمول تاخیرها باید با فعالیت های دیگر جایگزین شوند.
روابط پایان به شروع همه روابط  از نوع fs

 

اطمیان حاصل شود که ارتباطات غیر معمول (fs، ss، ff) محدودند ارتباطات منطقی با fs/ ارتبطات منطقی= 90 تا 100درصد
ارتباطات fs مسیری منطقی را در طول پروژه فراهم می کنند. از روابط مبتنی بر fs برای پینش مستمر کارهایی استفاده می شود که در آن ها یک جانشی نمی تواند پیش از نفر قبلی کار خود را شروع کرده باشد. این نکته را مد نظر داشته باشید که زمان شروع تا پایان به ندرت باید مورد استفاده قرار گیرد.
 

محدودیت های سخت (must start on، must finish on)

فعالیت های در حال تکمیل با هر گونه محدودیت. محدودیت هایی که مانع از اینکه  فعالیت ها در مسیر منطقی خود پیش رود هستد، شناسایی شوند. محدودیت های سخت/ فعالیت های در حال تکمیل= 0 تا 5 درصد
باید تا جایی که می توان محدودیت های سخت دو طرفه مانند زمان شروع اجباری، تعیین سقف ممکن برای زمان شروع و پایان اجتناب کرد، زیرا چنین محدودیت هایی موجب پیش بینی های نادرست در برنامه زمان بندی خواهد شد. باید استفاده از محدودیت های نرم مانن: سریع ترین زمان ممکن و شروع و پایان حده اقل بعد یا قبل از تاریخ مشخص را مدنظر قرار داد.
 

 

شناوری بالا

 

فعالیت در حال تکمیل با شناوری بیش از 44 روز کاری (دو ماه)

 

بررسی مجدد به منظور یافتن عدم وجود نفر پیشین یا جانشین برای فرد فعلی، بررسی ثبات و منطق شبکه دخیل در پروژه

 

فعالیت های در حال تکمیل با شناوری بالا/ فعالیت های در حای تکمیل= 0درصد

مسیرها را به گونه ای برنامه ریزی کنید که میزان شناوری بالاتری به سبب محدودیت های تصنعی در آن ها تعریف شده باشد. باید برنامه هایی که برای آن ها شنوری بیشتر از دو ماه پیش بینی می شود برای سرعت بخشی و تجدید نظر د ربرنامه مدنظر قرار گیرند.
 

شناوری منفی

 

فعالیت های در حال تکمیل با شناوری کمتر از 0 روز کاری

فعالیتی که موجب تاخیر در تکمیل یک یا چند dead line می شوند شناسایی شوند  

فعالیت های در حال تکمیل با شناوری منفی/ فعالیت های در حال تکمیل= 0درصد

 

شناوری منفی ناشی از برنامه ریزی سرعت یافته یا محدود شده به صورت تصنعی است. شناوری منفی نشانگر این است که اجرای برنامه تحت تاریخ های مشخص شده امکان پذیر نمی باشد. این مورد را با فعالیت های تحت محدودیت های سخت ( با شناوری منفی) مورد مقایسه قرار دهید، تا مشخص شود کدام فعالیت ها به وسیله محدودت های فعلی تحت تاثیر قرار گرفته اند.
 

طول مدت بالا

فعالیت های در حال تکمیل که طول مدتی بیش از 44 روز کاری ( دوماه) دارند فعالیت هایی که ممکن است خللی در آن ها ایجاد شده باشد را به دو فعالیت جداگانه خرد می کنیم، که این مسئله موجب مدیریت و نظارت بهتر روی تکلیف مورد نظر خواهد شد  

فعالیت در حال تکمیل با طول مدت بالا/ فعالیت در حال تکمیل= 0تا 5 درصد

فعالیت هایی با طول مدت بالا نشانگر این نکته هستند که سطح برنامه از اینکه قابلیت تحت برنامه ریزی و کنترل مناسب باشد، بالاتر است. گسترش برنامه با اضافه کردن فعالیت هایی با جزئیات بیشتر را مدنظر قرار دهید.
 

 

 

تاریخ های غیر معتبر

هر فعالیتی که پیش بینی تاریخ شروع یا پایانی بیش از تاریخ برنامه داشته باشد، یا تاریخ شروع یا پایانی پس از زمان پیش بینی شده برای پایان برنامه داشته باشد. فعالیت هایی که در آینده ( فراتر از تاریخ های مشخص شده در برنامه ریزی) قرار می گیرند را شناسایی کرده، تاریخ های نادرست را شناسایی کنید  

 

 

تاریخ های نا معتبر وجود داشته باشد.

تاریخ های نا معتبر نتیجه برنامه ریزی بی احتیاط  موتورهای برنامه ریزی است که منطق صحیح برنامه ریزی را به درستی اعمال نمی کنند. داشتن فعالیت هایی برنامه ریزی شده برای زمان هایی به جز حال حاضر غیر ممکن است
 

منابع

فعالیت های در حال تکمیل که منابعی ( نیروی کاری یا منابع مالی) به آن ها اختصاص یافته باشد. مشخص کردن تمامی فعالیت دارای طول مدت یک روز یا بیشتر که به آن ها هزیه یا منابعی اختصاص یافته  

فعالیت های در حال تکمیل با منابع گمشده/ فعالیت های در حال تکمیل= 0درصد

 

برای مشخص کردن این مسئله که به تمامی پروژه منبع رسانی انجام شده یا خیر مفید است. اگر برنامهریزی به صورتی که انجام شده که نیاز به تزریق منابع نداشته باشد، این معیار نا معتبر خواهد بود.

 

فعالیت های از دست رفته

فعالیت هایی که باید هم زمان با اریخ واقعی یا یش بینی شده انجام می گرفته ( قبل از تاریخ مشخص شده) یا واریانس بالاتر از صفر دارند. به شناسایی میزن بهینگی ( یا عدم بهینگی) همپوشی برناه ریزی انجام شده با خط پایه کمک می کند. فعالیت های دارای تاریخ اتمام واقعی/ پیش بینی شده پس از تاریخ مشخص در خط پایه/ فعالیت های دارای تاریخ مشخص در خط پایه ا قبل از تاریخ تشخیص وضعیت= 0تا5 درصد
 

تعداد فعالیت هایی که پس از تاریخ مشخص شده برای پایان در خط پایه تمام یفته باشند، نشان گر خوبی برای عملکرد اجرایی هستند.

 

آزمون مسیر بحرانی

کلیات منطق شبکه را ارزیابی می کند، خصوصا منطق مسیر بحرانی را شناسایی منطق ” مشکل دار” ( تاریخ تکمیل کلی پروژه تحت تاثیر مستقیم یک یا  چند خطای داخلی قرار نگرفته) تاریخ اتمام پروژه ( یا تکلیف یا DEAD LINE دیگر) نشانگر مقادیر زیاد شناوری منفی یا تاریخ اتمام زود هنگام با میزان خطای تعمدی
اگر تاریخ اتمام پروژه (یا DEA LINE های دیگر) با دخالت مستقیم (با فرض شناوری صفر) میزان خطای تعمدی ( حدود 600 روز یا 3 سال) که به عنوان بخش از این آزمون در برنامه قرار گرفته به تعویق نیفتاده باشد، به این نتیجه می رسیم که در جایی از شبکه منطق مشکل داری وجود دارد.
 

طول مسیر بحرانی (CPLI)

اندازی گیری واقعی بودن مسیر بحرانی در تناسب با تاریخ اتمام پیش بینی شده تایید منطقی و باور پذیر بودن مسیر بحرانی  ( طول مسیر بحرانی+ شناوری کلی)  طول مسیر بحرانی=<0.95
CPLI یک معیار اندازه گیری نسبی، برای تکمیل DEAD LINE در زمان تعیین شده است، یا این که چگونه مسیر بحرانی را هم زمان با هدف گذاری زمانی مورد نظر برای پروژه ببندیم. برنامه ای با تاریخ اتمام بلند پروازانه یا محتاطانه ممکن است طول مدتی مشابه با مسیر بحرانی در کل شبکه فراهم نکند. CPLI بیشتر از یک بیانگر این است که برنامه ریزی محتاطانه انجام شده و شانس زیادی برای اتمام کار قبل از موعد مقرر وجود دارد. CPLI کمتر از یک بسیار بلند پروازانه است و احتمال زیادی وجود دارد از برنامه زمانی تعیین شده عقب بیفتد.
 

فهرست اجرایی خط پایه (BEI)

تعیین میزان نسبت تعداد فعالیت های تمام شده به فعالیت های باید تمام می شده اند( تا زمان اعلام وضعیت) اندازه گیری بهینگی کار عملکرد پیمانکار در مقایسه با برنامه

اتمام فعالیت های تکمیل شده هم زمان با قبل از زمان خط پایه فعالیت/ فعالیت های دارای تاریخ اتمام خط پایه درون گزارش دوره ای فعلی= >0.95

 

 

 

نشانگر بهینگی فعالیت های انجام شده در مقایسه با خط پایه. هرچه تعداد بیشتری از فعالیت های زودتر یا هم زمان با زمان بندی خط پایه تمام شوند منجر به BEI یک و بیشتر می شوند. همچنین، شاخصBEI  کوچکتر از یک نشانگر این است که فعالیت هی کمتر نسبت به میزان مشخص شده در خط پایه به اتمام رسیده است.

 

 

 

کاوش در معیارهای اندازی گیری:

جدولی که در بالا آمده توضیحات کلی، هدف و شرحی بر هریک از 14 نقطه را ارائه داد. همچنین، حد پذیرش مورد محاسبه و میزان حد پذیرش مورد تایید DCMA برای هر معیار نیز در جدول آمده است.

معیار های اندازه گیری سلامت برنامه ریزی دیگری نیز وجود دارند که شامل لیست بالا نیستند. در ادامه تعدادی از معیار های دیگر را برای ارزیابی برنامه ریزی پروژه معرفی کرده ایم:

  • روابط اضافه: وجود منطق غیر ضروری در شبکه ( همچنین در فشردگی روابط، میزان روابط موجود به ازای هر فعالیت) وجود ارتباطات زیاد ممکن است نشانگر عدم درک درست از روابط میان فعالیت ها باشد، و ممکن است باعث زمانی نادرست در فعالیت ها، حین پیش روی برنامه شوند.
  • پیشرفت خارج از نوبت: اگر فعالیت پس نیاز پیش از اتمام فعالیت های پیش نیاز آغاز شود، رابطه میان آن ها خارج از نوبت خواهد بود و باید در منطق برنامه تجدید نظر شود.
  • و….

 

جمع بندی

معیار های اندازه گیری سلامت برنامه ریزی در زمان طرح و اجرای برنامه های مبتنی بر مسیر بحرانی جزئی حیاتی محسوب می شوند. معیار ارزیابی برنامه 14 نقطه ای که DCMA ابداع کرده ابزاری مفید برای ارزیابی برنامه ها به عنوان بخشی از ارزیابی کیفیت پروژه است. این بررسی های قابل انجام بر روی برنامه ریزی کلی، باید بخشی استاندارد از ریتم کلی کسب و کار برنامه ریزی پروژه باشد.

زمانی که مشکلی شناسایی می شود، باید به سرعت و به صورت تاثیر گذار مورد خطاب قرار گیرد. در صورتی که معیارهای خاصی به طور چشمگیر از حد پذیرش فراتر می روند یا مشکلات خاصی با وجود تلاش حل نمی شوند، ممکن است تحلیل ریشه ای مشکل مورد نیاز بشد تا به ما کمک کند دلایل وجود مشکلات را شناسایی کرده و در جهت حل آن ها گام برداریم.

اطمینان حاصل کردن از این نته که برنامه به خوبی چیده شده، اطمینان از دقت و قابل اعتماد بودن آن را نیز افزایش می دهد. هر دوی این نکات زمانی که می خواهیم برنامه ریزی پروژه را در ابزار مدیریت برنامه مانند: ARES PRISM یک پارچه ساز کنیم، حائز اهمییت بالایی خواهند بود. اطلاعات پیش بینی شده و عملکرد پروژه به دست امده از ARES PRISM  در مورد برنامه ای سالم، قابلیت اعتماد  بالایی خواهد داشت.

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.