وبلاگ

کاربردهای مدل سازی اطلاعات ساخت

کاربرد مدل سازی اطلاعات ساخت

مدل‌سازی اطلاعات ساخت فرآیندی است بر مبنای یکپارچه‌سازی یک مدل سه‌بعدی از پروژه با یک پایگاه اطلاعات جامع .

تمرکز اصلی در این مدل‌ها بر روی ایجاد پایگاه‌های جامع از اطلاعات مربوط به‌تمامی مراحل چرخه عمر پروژه اعم از اطلاعات مربوط به طراحی و مشخصات فنی پروژه، اطلاعات مربوط به ساخت و اجرای المان‌ها و همچنین اطلاعات مربوط به برنامه زمانبندی وبودجه پروژه می‌باشد.

کاربردهای مدل سازی اطلاعات ساخت BIM

کاربرد های مدل سازی اطلاعات ساخت در پروژه(BIM)

 • امکان شناسایی برخوردها (Clash Detecting)

فرآیند BIM این امکان را فراهم می‌آورد تا مدل‌ طراحی‌شده توسط بخش‌های مختلف طراحی، در یک محیط سه‌بعدی بر روی‌هم انطباق داده‌شده و برخوردهای احتمالی بین بخش‌های مختلف شناسایی شود. این در حالی است که در فرآیند سنتی طراحی، جهت شناسایی و برطرف نمودن تداخلات و برخوردهای موجود بین نقشه‌های طراحی مربوط به بخش‌های مختلف،(سیویل – معماری – پایپینگ – الکتریکال – نصب تجهیزات و…) نقشه‌ها توسط نیروی انسانی بررسی شده وبا قراردادن نقشه های دیسیپلین های مختلف این کار انجام شود که کاری دشوار – همراه با خطا وغیر دقیق است.

 • متره و برآورد پروژه با کمک مدل BIM

فرآیند BIM این امکان را فراهم می‌آورد تا با استفاده از مدل 3 بعدی پروژه احجام دقیق مصالح و همچنین نیروی انسانی و ماشین‌آلات موردنیاز برآورد شده و بااتصال به فهرست‌بها، هزینه دقیق پروژه برآورد گردد.( متریال و مصالح هریک از المانها دربانکهای اطلاعاتی مدل به صورت دقیق تعریف میشودولذا امکان استخراج متره دقیق کل مصالح ومتریال پروژه وجود دارد.

 • ساخت مدل‌ چهاربعدی جهت مدیریت و کنترل پروژه

با اتصال برنامه زمانبندی به مدل سه بعدی پروژه اطلاعات زمانبندی به المانهای مدل سه بعدی متصل شده و با به روز رسانی برنامه زمانبندی مدل سه بعدی به روز رسانی میشود . ولذا پیشرفت پروژه به صورت بصری قابل ردیابی می باشد . اتصال برنامه زمانبندی به مدل سه بعدی امکان تحلیل برنامه زمانبندی از منظر اجرایی بودن برنامه را میدهد به این ترتیب که چنانچه پیش نیازیهای برنامه از نظر اجرایی قابل اجرا نباشد در مدل مشخص شده وامکان اصلاح برنامه زمانبندی فراهم میشود .

همچنین با استفاده از برنامه زمانبندی متصل شده به مدل سه بعدی تحلیل تاخیرات پروژه مبتنی بر فعالیتهایی که در ساخت یک المان با تاخیر مواجه شده وموجب تاخیر در پروژه شده اند به وضوح قابل تحلیل هستند (در روش تحلیل تاخیرات مبتنی بر برنامه زمانبندی چون ساخت از انجایی که مدل سه بعدی همواره ASBUILTخواهد بود والمانها نیز زماندارهستند با مقایسه زمان ساخت واقعی المانها وزمان مندرج در برنامه زمانبندی(BASELINE)امکان تحلیل تاخیرات با دقت بسیار بالا فراهم می آید.)

با اتصال برنامه زمانبندی به مدل سه بعدی امکان تهیه برنامه هفتگی وماهیانه به صورت عینی وجود دارد بدین ترتیب که المانهایی که باید طبق برنامه طی هفته اینده یا ماه اینده ساخته شوند ار مدل استخراج شده وضمیمه برنامه هفتگی یا ماهیانه کارگاه میشود .

با اتصال برنامه زمانبندی به مدل، گزارشهای پیشرفت،  ماهیت واقعی گرفته ودرصد پیشرفت فیزیکی پروژه در برنامه زمانبندی با پیشرفتی که در مدل سه بعدی نمایش داده میشود همسان شده شاخصهای پیشرفت با مدل سه بعدی همسان میشود.

ساخت مدل‌ چهاربعدی جهت مدیریت و کنترل پروژه

 • ساخت مدل پنج بعدی (اضافه کردن بودجه پروژه به مدل)

همانطور که میدانیم فعالیتهای برنامه زمانبندی دارای مبلغ بوده، هزینه فعالیتها در برنامه زمانبندی درقالب بودجه پروژه مشخص است در مدل سه بعدی نیز تک تک متریال ومصالح  المانها مشخص هستند چنانچه در بانکهای اطلاعاتی متصل به مدل هزینه متریال حمل واجرا )تعریف شود المانها دارای هزینه خواهند بود بدین ترتیب هزینه واقعی المانها در مدل وبودجه پروژه در برنامه زمانبندی وجود خواهد داشت وشاخصهای تحلیل هزینه قابل دستیابی می باشد.

 • تهیه نقشه‌های دقیق چون ساخت (As Built) با استفاده از تولید مدل‌های BIM

نقشه های ازبیلت پروژه با دقت بسیار بالا از مدل سه بعدی قابل استخراج بوده ونیازی به تهیه نقشه های ازبیلت به صورت دستی انتهای پروژه نخواهد بود چراکه مدل سه بعدی در طول پروژه همراه با تغییرات اجرایی تغییر کرده وآنچه در پایان پروژه داریم مدل سه بعدی ازبیلت است ضمنا در بانک اطلاعاتی  المانها مشخصات فنی ودیتاشیتهای فنی – نقشه  های اولیه متصل شده وتک تک المانهای مدل اطلاعات فنی را نیز درخود دارند.

تهیه نقشه‌های دقیق چون ساخت (As Built) با استفاده از تولید مدلهای BIM

 • اتصال اطلاعات فنی المان‌ها در مدل

درمدل BIMبانکهای اطلاعاتی مربوط به دیتاشیتها کاتالوگ تجهیزات دفترچه های نگهداری و… تکمیل شده ومدل BIM در زمان تحویل پروژه به بهره بردار حاوی اطلاعات کامل فنی اطلاعات  نگهداری وتعمیرات و… می باشد .

دستاوردهای قرارداد BIM در پروژه ما

 • رفع تداخلها ومغایرتهای نقشه ای قبل از شروع ساخت هر جبهه کاری وکاهش هزینه های دوباره کاری و هزینه های تفییرات
 • برنامه ریزی تغییرات آینده: در مدل BIMتغییرات مورد نیاز در اجرا ابندا در مدل شبیه سازی وپس از آن زمان وهزینه تحلیل شد وقبل از انجام تفییر در روش اجرا یا تغییر در متریال و… در مدل اثر زمانی وهزینه ای تفییر کشف شد وبدین ترتیب هزینه های تفییرات وخمچنین زمان صرفه جویی شد.
 • مدیرریت پیمانکاران پروژه: مدل بیم کمک کرد که تداخل کار پیمانکاران مختلف برای کار دریک جبهه قبل از شروع کار مشخص شود وبرنامه ریزی کار پیمانکار با سهولت انجام شود.
 • با توجه به اینکه مدل به برنامه زمانبندی متصل است به جای برنامه ریزی بر اساس فعالیتهای برنامه برنامه ریزی براساس برنامه استخراج شده از مدل انجام شد که قابل فهم تربود.
 • با تصال برنامه زمانبندی به مدل متره پروژه قبل از شروع هر جبهه کاری استخراج میشد ولیست خرید متریال وتجهیزات پروژه تهیه میشد بدین ترتیب خریدها کمتر با تاخیر انجام شد.
 • انتهای پروژه نقشه های ازبیلت از مدل استخراج شد بدون فوت وقت
 • تحلیل تاخیرات پروژه روی مدل انجام شد بدین ترتیب که المانهای اضافه شده به مدل مشخص شده بود المانهایی که دچار تاخیر شده بودند نیز در مدل مشخص شده بود وبه سادگی تاخیرات مجاز وغیر مجاز مشخص شد.

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

  در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

  فهرست مطالب