مقدمه:

پروژه همواره بر اساس محدودیت های بیرونی (و یا حتی داخلی) تعریف، برنامه ریزی و اجرا می شود. این محدودیت ها می تواند مرتبط با مدل زمانبندی (برنامه زمانبندی)، بودجه بندی، کیفیت و حتی محیط سازمانی پروژه (مانند توانمندی های سازمان، ظرفیت های در دسترس و…) باشد.
یک پروژه موفق زمانی پایان می یابد که تمامی اهداف پروژه حاصل شده باشد و کلیه تحویل شدنی های پروژه ایجاد شده و توسط فرد یا سازمان درخواست کننده پروژه (مشتری) مورد تایید قرار گرفته باشند. سپس کلیه تحویل شدنی ها به مشتری تحویل داده شده و پس از آن همکاری اعضای تیم پروژه پایان می یابد.
برای مدیریت موثر محدودیت های بیرونی و درونی پروژه ها و دستیابی به موفقیت در پروژه ها، دانش مدیریت پروژه و ابزارهای آن در هدایت و مدیریت پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین مدیریت پروژه را می توان به عنوان مجموعه ای از فعالیت های برنامه ریزی، سازمان دهی، حفظ، پایش و مدیریت منابع و کارهای لازم برای تحقق مقاصد و اهداف مشخص پروژه به روشی کارآمد و موثر توصیف کرد و لذا امروزه کار گیری دانش مدیریت پروژه وابزارهای مربوطه به یک اصل اساسی برای کمک به موفقیت پروژه ها می باشد.

معرفی دوره:

یکی از مهم ترین مراجع و استانداردهایی که در دنیا به عنوان راهنمای علمی پیاده سازی فرایندهای مدیریت پروژه مورد استفاده قرار میگیرد که به خوبی دانش مدیریت پروژه، فرایندها، ابزارها و… را تشریح کرده و میتواند به مدیریت موثر و موفق پروژه ها کمک کند استاندارد پم باک PMBOK موسسه PMI می باشد. با این توضیح که رعایت چند نکته در خصوص استفاده از این استاندارد ضروری می باشد:
نکته اول: سازمان ها و شرکت ها برای انجام فعالیت های خود و دستیابی به اهداف کسب وکار خود فرایندهای متعددی را مورد استفاده قرار می دهند. مانند فرایندهای بازاریابی، فرایندهای مالی، فرایندهای تولیدی و… . و لذا فرایندهای مدیریت پروژه باید در انطابق و ارتباط کامل با سایر فرایندهای سازمان طراحی وپیاده سازی شود.
نکته دوم: توجه به صنعتی که سازمان در آن فعالیت دارد، سطح بلوغ سازمان در زیر ساخت های فرایندی، پیچیدگی، تعداد پروژه ها و.. در پیاده سازی و به کارگیری دانش مدیریت پروژه در سازمان بسیار حیاتی است.
نکته سوم: برای موفقیت در پروژه ها غیر از وجود دیدگاه فرایندی و استفاده از استانداردها و متدولوژی های علمی مدیریت پروژه نیازمند استفاده از مفاهیم و استانداردهای تخصصی و دانش تخصصی حوزه های مختلف نیز می باشیم.
شرکت مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان با توجه به مقدمه فوق، کارگاه عملیاتی استقرار نظام مدیریت پروژه براساس استاندارد پم باک با سرفصل مطالب آموزشی زیر طراحی کرده است که طی سالیان گذشته توانسته نظر مثبت مخاطبین را به خود جلب نماید:

سرفصل های کلی دوره:

• معرفی انواع استانداردها و متدولوژی های مدیریت پروژه
• چهارچوب، مفاهیم، تعاریف و مقدمات دانش مدیریت پروژه
• تشریح دانش مدیریت پروژه، فرایندها، فعالیت ها، ابزارها و تکنیک ها
• انجام کار گروهی برای پیاده سازی فرایندها و ابزارها و تکنیک ها در یک مثال واقعی
• برگزاری جلسات اختصاصی با شرکت کنندگان دوره برای انجام کار عملی

ویژگی های دوره:

1- مخاطبین:
• مدیران ارشد سازمان ها و مدیران پروژه
• کارشناسان پروژه
• فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های مرتبط
• علاقه مندان به پیاده سازی مفاهیم مدیریت پروژه
2- مزایای دوره:
• کسب مهارت های لازم به منظور موفقیت در اجرای پروژه ها
• فراگیری مفاهیم، ابزارها و تکنیک های عملیاتی
• کسب جایگاه مناسب رقابتی در بازار کار
• دریافت 35 امتیاز Contact Hour برای شرکت در آزمون PMP
• ثبت در بانک اطلاعاتی متخصصین مدیریت پروژه و معرفی به بازارهای کار مناسب
3- مدت دوره:
• 50 ساعت (کارگاه – آموزش – کارگروهی- جلسات اختصاصی)