فرم استعلام

شماره گواهینامه: کد تصویر :

 

اعتبارسنجی گواهینامه های آموزشی

برای شرکت کنندگان در دوره های آموزشی که از سوی شرکت مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان برگزار می شود، دو نوع گواهینامه آموزشی ارائه می گردد: گواهینامه شرکت در دوره و گواهینامه حرفه ای. در ادامه تفاوت این دو نوع گواهینامه تشریح می گردد:

1-     گواهینامه شرکت در دوره

گواهینامه شرکت در دوره می تواند برای کلیه دوره هایی که از سوی شرکت مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان برگزار می شود، اعم از دوره های مجازی یا حضوری صادر گردد. این گواهینامه که با پس زمینه ای به رنگ نقره ای و تماما به زبان انگلیسی صادر می شود، نشان دهنده حضور فرد در دوره آموزشی برگزار شده می باشد. شرکت کننده در دوره های آموزشی برای دریافت این گواهینامه می بایست در حداقل 60 درصد از مدت زمان کل دوره حاضر بوده و حضور وی (چه حضور فیزیکی و یا آنلاین) توسط مدرس و برگزار کنندگان دوره ثبت شده باشد. این گواهینامه شامل اطلاعات زیر می باشد:

·        عبارت Certificate of Participation

·        نام موسسه

·        نام فرد شرکت کننده

·        نام دوره برگزار شده

·        مدت زمان دوره

·        تاریخ شرکت در دوره

·        کد منحصر به فرد اعتبارسنجی گواهینامه

·        امضای مدیریت ارشد موسسه

نمونه گواهینامه شرکت در دوره را می توانید در شکل زیر مشاهده کنید:

2-     گواهینامه حرفه ای

گواهینامه حرفه ای می تواند برای کلیه دوره هایی که از سوی شرکت مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان برگزار می شود، اعم از دوره های مجازی یا حضوری صادر گردد. این گواهینامه که با پس زمینه ای به رنگ طلایی و تماما به زبان انگلیسی صادر می شود، نشان دهنده حضور فرد در دوره آموزشی و هم چنین کسب حداقل امتیاز لازم در آزمون برگزار شده می باشد. به عبارت دیگر تفاوت اصلی گواهینامه حرفه ای با گواهینامه شرکت در دوره آن است که به منظور صدور گواهینامه حرفه ای، اثربخشی یادگیری فرد شرکت کننده در دوره، به وسیله برگزاری یک آزمون استاندارد که مبتنی بر مطالب ارائه شده در دوره طراحی شده است، سنجیده می شود. با توجه به آنکه اعطای گواهینامه حرفه ای به فرد، نیازمند حضور و مشارکت در جلسات آموزشی می باشد، برای دریافت این گواهینامه نیز شرکت کننده می بایست در حداقل 60 درصد از مدت زمان کل دوره حاضر بوده و حضور وی (چه حضور فیزیکی و یا آنلاین) توسط مدرس و برگزار کنندگان دوره ثبت شده باشد. لازم به ذکر است در صورتی که شرکت کننده در آزمون مذکور نمره ای پایین تر از 70% کسب نماید، گواهینامه حرفه ای به وی تعلق نمیگیرد. در صورت عدم کسب نمره قبولی، هر فرد میتواند تا حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره آموزشی، یک مرتبه دیگر مجددا در آزمون شرکت نماید.

·        عبارت Professional Certification

·        نام موسسه

·        نام فرد شرکت کننده

·        نام دوره برگزار شده

·        نمره کسب شده

·        مدت زمان دوره

·        تاریخ شرکت در دوره

·        کد منحصر به فرد اعتبارسنجی گواهینامه

·        امضای مدیریت ارشد موسسه

سایر نکات:

·        کلیه گواهینامه های دوره های آموزشی می تواند به صورت دیجیتالی و آنلاین و یا به صورت چاپی صادر گردد. انتخاب نوع گواهینامه بر عهده شرکت کننده خواهد بود.

·        هر فردی، اعم از شرکت کننده در دوره و یا کارفرمایان و شرکت ها می توانند اعتبار گواهینامه های صادر شده را از شرکت مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان استعلام نمایند.

·        برای هر دوره آموزشی برگزار شده میتواند هر دو نوع گواهینامه شرکت در دوره یا گواهینامه حرفه ای صادر گردد و انتخاب نوع گواهینامه بر عهده شرکت کننده خواهد بود. در صورت انتخاب گواهینامه حرفه ای، تفاوت مبلغ با توجه به نوع دوره محاسبه شده و از شرکت کننده دریافت می شود.