ارزشها:

درستی ،صداقت وپایبندی به تعهدات

مشتری محوری

رعایت اصول اخلاق حرفه ای

تلاش وکوشش درجهت رشد وتعالی فردی وسازمانی

چشم انداز(vision)

ما بادانستن اهمیت حرفه خود در تاثیر گذاری برجامعه وبا قبول تعهد نسبت به تخصص خود وجوامع حرفه ای که به آنها خدمت می کنیم ، مجموعه ای معتبر وطراز اول در سطح کشور ومنطقه در زمینه ارائه خدمات مشاوره مهندسی ومدیریتی خواهیم بود.

ماموریت(mission)

توسعه قابلیتها وتوانایی های سازمانی ،مدیریتی واجرایی با  ارائه خدمات مهندسی ،مشاوره مدیریتی ومدیریت اجرایی

مطابق با استانداردهای جهانی

کمک به ارتقاء وتوسعه تواناییها وقابلیتهای  حرفه ای  سرمایه های انسانی کشور با برگزاری سمینارها – کارگاههای عملی ودوره های  آموزشی  با کیفیت