ارزش ها- چشم انداز - ماموریت

ارزش ها (Values)

▪️ درستی، صداقت و پایبندی به تعهدات

▪️ مشتری محوری

▪️ رعایت اصول اخلاق حرفه ای

▪️ تلاش و کوشش در جهت رشد و تعالی فردی و سازمانی

ارزش ها values

چشم انداز (Vision)

ما با دانستن اهمیت حرفه خود در تاثیرگذاری بر جامعه و با قبول تعهد نسبت به تخصص خود و جوامع حرفه ای که به آن ها خدمت می کنیم، مجموعه ای معتبر و تراز اول در سطح کشور و منطقه در زمینه ارائه خدمات مشاوره مهندسی و مدیریتی خواهیم بود.

ماموریت (Mission)

▪️ توسعه قابلیت ها و توانایی های سازمانی، مدیریتی و اجرایی با ارائه خدمات مهندسی، مشاوره مدیریتی و مدیریت اجرایی مطابق با استانداردهای جهانی

▪️ کمک به ارتقاء و توسعه توانایی ها و قابلیت های حرفه ای سرمایه های انسانی کشور با برگزاری سمینارها، کارگاه های عملی و دوره های آموزشی با کیفیت

ماموریت mission

گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گواهی شرکت خلاق
یوست گواهی شرکت خلاق