دوره جامع مدیریت ادعا

دوره جامع مدیریت ادعا ( Claim Management ) 40 ساعت فیلم آموزشی شرکت توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان تلفن…

0
رایگان!

دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 60 ساعت فیلم آموزشی شرکت توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان تلفن…

0
رایگان!

کارگاه آموزشی مبانی حقوقی تاخیرات و تکنیک های محاسبه

کارگاه آموزشی مبانی حقوقی تاخیرات و تکنیک های محاسبه ( بر اساس دستور العمل های AACE, SCL ) 30 ساعت…

0
رایگان!