مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

مدیریت پیمان

مدیریت پیمان

قبل از تصمیم به بستن هر نوع قرارداد برای اجرای پروژه، ابتدا می بایست روش تحویل (یا ساختار اجرای) پروژه تعیین گردد؛ سپس با توجه به روش تحویل و ساختار اجرایی در نظر گرفته شده، اقدام به بستن قرارداد یا قراردادهای مورد نیاز نمود. تصمیم گیری در مورد روش تحویل پروژه توسط کارفرمای پروژه و با توجه به عواملی مانند میزان توانایی علمی، عملی و تجربیات گذشته، نظر مشاور، روش تحویل معمول برای اجرای این نوع پروژه، نحوه تامین مالی پروژه، امکان بهره برداری موثرتر از امکانات و منابع موجود، محدودیت های زمانی و هزینه ای پروژه صورت می‌گیرد.

مدیریت پیمان
مدیرریت پیمان

مدیریت پیمان یا MC شخصیتی است حقوقی كه به نمایندگی از طرف مجری طرح، مسوولیت مدیریت، كنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجرایی را به عهده دارد. مدیریت پیمان وظایف خود را در چارچوب روش ها، ضوابط و دستورالعمل هایی كه به تایید مجری رسیده است انجام داده و با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه بر سایر عوامل اجرایی در مقابل مجری مسئولیت صحت انجام كیفی و كمی كار را طبق مشخصات، برآوردها و برنامه ‌های اولیه و تغییرات احتمالی آن با ارائه گزارشات مستمر برعهده دارد.

ویژگی های روش مدیریت پیمان (MC) :

1- مرور دو مرحله ای مدارک پروژه و افزایش دقت

2- کمک به انجام بهتر فاز طراحی

3- استفاده از تجارب ساخت مدیر پیمان در فاز طراحی

4- تسریع در انجام پروژه با کمک به استخدام پیمانکاران

5- نظارت کامل تر بر پیمانکاران

مدیریت پیمان CM

چرا ما را انتخاب کنید؟

1- تجربه موفق مدیریت پیمان چندین پروژه بزرگ

2- بهره مندی از تیم حرفه ای برای انجام خدمات شامل متخصصین مدیریت پروژه (PMP)، متخصصین مدیریت حقوقی قرارداد و مدیریت ادعا، متخصصین اجرایی پروژه و…

3- دریافت هزینه خدمات مدیریت پیمان، مبتنی بر موفقیت پروژه (اتمام پروژه در زمان مقرر مطابق برنامه زمانبندی مصوب، بودجه مصوب پروژه و مشخصات کیفی طرح) و نه به صورت درصدی از هزینه بدون تضمین موفقیت

4- انجام خدمات مدیریت پیمان مبتنی بر انجام مطالعات ساخت پذیری، مدل سازی اطلاعات ساخت (BIM) و مهندسی ارزش در پروژه

5- و …

خدمات ما در زمینه مدیریت پیمان

1- برنامه ریزی

▪️ تدقیق هدف، تعیین محدوده و تدوین سند پروژه

▪️ انتخاب روش اجرا

▪️ شناسایی ریسک های متصور در پروژه

▪️ آنالیز ریسک های قابل پیش بینی

▪️ برآورد اولیه مدت اجرا

▪️ برآورد اولیه هزینه اجرا

▪️ شناسایی منابع تأمین مالی پروژه

▪️ برآورد میزان اعتبار مورد نیاز پروژه

▪️ تعیین روش های تامین و تجهیز منابع

▪️ تدوین برنامه مالی و تهیه بودجه بندی طرح به شكل سالانه

▪️ تدوین برنامه زمانی كلی

▪️ بررسی برنامه های تفصیلی پیشنهادی توسط عوامل (مشاوران، پیمانكاران ، سازندگان و ) به منظور هماهنگ سازی، تصویب و ابلاغ برنامه های مزبور در انجام هر مرحله از پروژه

▪️ تهیه برنامه سطح بندی كنترل پروژه و نظارت بر ایجاد سیستم های آن

2- ارجاع کار

1-2- ارجاع مراحل مطالعات توجیهی، طراحی پایه و تفصیلی، نظارت و خدمات جنبی

▪️ تعیین شاخص های ارزیابی و انتخاب مشاور مناسب شامل تعیین معیارهای ارزیابی كیفی و فنی و مالی مشاور

▪️ تهیه اسناد خرید خدمات مشاوره

▪️ تهیه فهرست مشاوران مطابق با ضوابط مرتبط

▪️ تهیه فراخوان مشاوران

▪️ بررسی و ارزیابی پیشنهادهای مشاوران

▪️ معرفی مشاور منتخب برای كسب تأیید كارفرما

▪️ ارسال صورتجلسه انتخاب مشاور به حوزه مدیریت امور قراردادی برای انعقاد قرارداد با مشاور

2-2- بررسی و تایید فهرست نیازهای خدمات جنبی

▪️ تعیین شاخص های ارزیابی و انتخاب مشاوران مناسب برای انجام خدمات جنبی

▪️ تهیه اسناد واگذاری خدمات جنبی

▪️ تهیه فهرست عوامل برای انجام خدمات جنبی مطابق با ضوابط مرتبط

▪️ برگزاری فراخوان عوامل خدمات جنبی در صورت لزوم

▪️ بررسی و ارزیابی پیشنهادهای عوامل خدمات جنبی

▪️ ارسال مدارک لازم برای انعقاد قرارداد با عوامل انجام خدمات جنبی به حوزه مدیریت امور قراردادی برای تهیه پیش نویس قرارداد

3-2- ارجاع مراحل مختلف عملیات اجرایی

▪️ تعیین شاخص های ارزیابی و انتخاب عوامل مناسب برای تدارکات، ساخت و نصب

▪️ تهیه فهرست عوامل صاحب صلاحیت شامل پیمانکاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان و سایر عوامل مربوط، مطابق با ضوابط مرتبط و حسب موضوع

▪️ تدوین اسناد و مدارک لازم برای برگزاری تشریفات مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه برای انتخاب عوامل شامل پیمانکاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وسایر عوامل مربوط برحسب موضوع

▪️ برگزاری تشریفات مناقصه (یا ترک تشریفات مناقصه در صورت لزوم) برای انتخاب عوامل شامل پیمانکاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان و سایر عوامل مربوطه

▪️ بررسی پیشنهادهای عوامل شامل پیمانکاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان و سایر عوامل مربوطه

▪️ تهیه گزارش فرایند برگزاری مناقصه (یا ترک تشریفات مناقصه در صورت لزوم) همراه با مستندات و معرفی عوامل منتخب مطابق با استاندارد و مقررات مربوط برای تصویب توسط کارفرما

▪️ ارسال مدارک لازم برای انعقاد قرارداد با عوامل برنده به حوزه مدیریت امور قراردادی

3- مدیریت بر مطالعه و طراحی

▪️ بررسی متن قرارداد های منعقد شده با مشاور (توجیهی، پایه و تفصیلی) و عوامل انجام خدمات جنبی مورد نیاز پروژه به منظور عملیاتی نمودن آن

▪️ تعیین استانداردهای طراحی و کنترل آن

▪️ بررسی و تأیید توالی زمانی مراحل طراحی و چگونگی انجام آن

▪️ کنترل نیروی انسانی مشاور و کسب اطمینان از کفایت کمی و کیفی آنان

▪️ کنترل قابلیت نرم افزارهای بکارگرفته شده توسط مشاور

▪️ تعیین روش نظارت بر انجام خدمات جنبی

▪️ پیگیری چگونگی پیشرفت فعالیتهای عوامل در اجرای مفاد قراردادهای خدمات جنبی

▪️ تشکیل جلسات منظم برای ایجاد هماهنگی مستمر میان مطالعات (مطالعات پایه و تفصیلی) با فعالیت های سایر عوامل

▪️ بررسی و تأیید تجدید نظر در مشخصات فنی

▪️ بررسی و تأیید نقشه های تکمیلی تفصیلی و نقشه جزئیات اجرایی

▪️ بررسی و تأیید خدمات جنبی

▪️ بررسی و تأیید نتایج مراحل مطالعات طراحی (پایه و تفصیلی) در انطباق با موضوع قرارداد

▪️ تحویل گرفتن اسناد مطالعات و طراحی

▪️ انجام تشریفات تصویب مطالعات و طراحی توسط کارفرما و ابلاغ آن

▪️ صدور گواهی های مرحله ای لازم مبنی بر انجام کار به منظور انجام پرداخت ها

▪️ بررسی و تأیید برنامه اجرای کار، روش اجرای کار و هزینه اجرای کار

▪️ بررسی و تأیید تکنولوژی کار پیشنهاد شده از طرف مشاور

▪️ تعیین بلوک های اجرایی مستقل برای ارجاع کار در پایان مطالعات و طراحی

4- مدیریت بر تدارکات، ساخت، نصب و خدمات تکمیلی

▪️ ابلاغ شروع کار به پیمانکار منتخب برای اجرا و مشاور نظارت

▪️ بررسی و تأیید جزییات روش اجرای کار پیشنهادی توسط پیمانکار

▪️ بررسی و اعلام نظر در مورد تکنولوژی اجرای کار پیشنهاد شده توسط پیمانکار

▪️ تعیین فصل مشترک میان خدمات تفکیک شده در محدوده قراردادهای خدمات جنبی و تکمیلی، طراحی، ساخت و تجهیز

▪️ تحویل ساختگاه برای تجهیز کارگاه به پیمانکار ساخت و هماهنگی در خصوص مسایل حقوقی مربوط به تملک اراضی

▪️ بررسی و تأیید مدارک فنی مربوط به مشخصات، چگونگی انجام، زمان و استاندارد های تجهیز کارگاه

▪️ بررسی متن قرارداد های منعقد شده با عوامل انجام خدمات تدارکات موردنیاز پروژه، به منظور عملیاتی نمودن آن

▪️ بررسی و تأیید فهرست اقلام مصالح و تجهیزات عمده و اصلی موردنیاز برای سفارش

▪️ بررسی و تأیید روش های تهیه مصالح، تجهیزات و ماشین آلات

▪️ نظارت بر فرآیند ساخت کالا و تجهیزات، انجام کنترل های کیفی، بازرسی فنی و آزمایش های کارخانه ای به منظور اطمینان از رعایت استانداردهای فنی

▪️ بررسی و تأیید مشخصات فنی مصالح و تجهیزات تهیه شده توسط پیمانکار در انطباق با اسناد قراردادهای مربوطه

▪️ بررسی و تأیید فهرست اقلام مصالح و تجهیزات مورد نیاز خارجی

▪️ کسب مجوزها و انجام اقدامات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی

▪️ کسب اطمینان از انجام اقدامات لازم برای پوشش بیمه ای، حمل، تحویل گرفتن و ترخیص اقلام و تجهیزات وارداتی

▪️ کنترل روش های اجرای کار با کسب اطمینان از تطابق آن با مدارک طراحی، استانداردها یا توافق های انجام گرفته کنترل و پیگیری انجام به موقع و کامل خدمات نظارت و خدمات جنبی

▪️ کنترل نیروی انسانی پیمانکاران و مشاوران نظارت و کسب اطمینان از کفایت کمی و وجود صلاحیت های لازم مبتنی بر دانش و مهارت نیروها

▪️ کنترل پیمانکاران دست دوم تخصصی براساس شرایط عمومی قرارداد و یا توافق ها ی مندرج در شرایط خصوصی قرارداد

▪️ کنترل قابلیت و کفایت تجهیزات، ادوات و ماشین آلات مورد استفاده

▪️ کنترل رعایت استانداردهای ایمنی کارگاه با کسب اطمینان از کفایت اقدامات پیشگیرانه انجام شده توسط پیمانکاران

▪️ کنترل ملاحظات زیست محیطی با کسب اطمینان از رعایت ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های صادر شده توسط مراجع ذی ربط

5- مدیریت کیفیت

▪️ تهیه گردش کار کنترل های کیفی

▪️ شناسایی استاندارد های کیفی متناسب با مشخصات پروژه

▪️ کسب اطمینان از استقرار سیستم های کنترل کننده کیفیت

▪️ کسب اطمینان از کالیبره بودن ابزار و تجهیزات مورد استفاده در اندازه گیری

▪️ بررسی، بازبینی و اعلام نظر درباره گزارش های سیستم مدیریت کیفیت

▪️ انجام بازرسی های موردی برحسب ضرورت و با استفاده از شرکت های تخصصی مربوط به منظور ممیزی کیفیت فعالیت های طراحی، نظارت، خدمات تکمیلی، تدارکات، ساخت و نصب

6- مدیریت زمان

▪️ بررسی و تأیید برنامه تفصیلی عوامل در چهارچوب ساختار شکست فعالیت های مورد توافق

▪️ کنترل پروژه بر اساس برنامه های مصوب و با استفاده از نرم افزارهای معتبر و به صورت بهنگام

▪️ کنترل پیشرفت مطالعات طراحی (پایه و تفصیلی) و تطابق آن با برنامه زمانی تفصیلی قرارداد

▪️ مدیریت رفع عدم انطباق های بوجود آمده در فعالیت های اجرایی کارگاه و انجام اقدامات جبرانی

▪️ کنترل پیشرفت کار تدارکات در انطباق با برنامه زمانی تفصیلی

▪️ کنترل پیشرفت کار فعالیت های حوزه ساخت و نصب در انطباق با برنامه زمانی تفصیلی قرارداد

▪️ بررسی و تأیید سیستم های کنترل پروژه و نحوه استقرار آن در سازمان شرکت های طرف قرارداد با کارفرما و تعیین الزامات آن

▪️ استقرار شبکه ارتباطی بین تیم های کنترل پروژه طرف های قرارداد با گروه کنترل پروژه مدیر طرح

▪️ انتخاب نرم افزار مناسب کنترل پروژه با توجه به مشخصات طرح و ابلاغ به عوامل ذینفع

▪️ بازنگری، بازبینی و بهنگام کردن برنامه زمانی کلی و برنامه های زمانی تفصیلی حسب مورد

▪️ کنترل روند پیشرفت پروژه به منظور پیش بینی بروز تأخیر و ارائه پیشنهاد برای پیشگیری یا جبران

▪️ تهیه و ارائه انواع گزارش های ادواری و موردی در رابطه با مدیریت زمان

7- مدیریت هزینه

▪️ کنترل انجام فرایندهای پیش بینی شده به منظور تأمین نقدینگی طرح/ پروژه

▪️ انجام تمهیدات لازم برای تأمین نقدینگی

▪️ کنترل تخصیص به موقع منابع مالی به پروژه

▪️ بررسی و تأیید اقساط پیش پرداخت به مشاور، عوامل خدمات جنبی و پیمانکاران ساخت و نصب ، سازندگان و فروشندگان

▪️ بررسی و اعلام نظر در خصوص صورت حساب های مشاور، عوامل خدمات جنبی و پیمانکاران ساخت و نصب ، سازندگان و فروشندگان

▪️ صدور گواهی آزادسازی تضامین مشاور، پیمانکار، سازنده یا فروشنده پس از اطمینان از تحویل شدن کامل خدمات / کالای موضوع قرارداد برای ابلاغ توسط کارفرما

▪️ انجام اقدامات لازم برای تسویه حساب با عوامل

▪️ تهیه گزارش نهایی از هزینه های مختلف انجام گرفته برای پروژه به تفکیک خدمات مشاوره و هزینه های نهایی ساخت، نصب و اجرا و سایر گزارش های هزینه ای حسب نظر کارفرما

8- مدیریت ایمنی

▪️ کسب اطمینان از استقرار سیستم های کنترل کننده بهداشت، ایمنی و محیط زیست و رعایت کلیه موارد قانونی و قراردادی

▪️ نظارت بر تدوین دستورالعمل های اختصاصی حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) متناسب با موضوع و موقعیت پروژه در دست انجام

▪️ نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل های عمومی و اختصاصی حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

▪️ دیده بانی عملکرد عوامل مسئول در فعالیت های اجرایی برای به صفر رساندن حوادث و آسیب های ناشی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط ناایمن و همچنین صیانت از محیط زیست

▪️ بررسی و کنترل دستورالعمل های حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکار و اطمینان از رعایت آن ها

9- مدیریت امور قراردادی

▪️ تهیه اسناد و مدارک لازم برای انعقاد قرارداد با مشاور (مطالعه، طراحی و نظارت) و عوامل خدمات جنبی

▪️ تهیه اسناد و مدارک لازم برای انعقاد قرارداد عوامل اجرای ی شامل پیمانکاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وسایر عوامل مربوط

▪️ تنظیم پیش نویس قرارداد عوامل شامل مشاور (مطالعه، طراحی و نظارت) و عوامل انجام خدمات جنبی

▪️ تنظیم پیش نویس قرارداد پیمانکاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وسایر عوامل مربوط

▪️ بررسی و اعلام نظر در مورد نوع و مبلغ تضامین قراردادهای عوامل شامل مشاور، عوامل انجام خدمات جنبی ، پیمانکاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وسایر عوامل مربوط

▪️ تأیید تضامین قراردادهای عوامل شامل مشاور، پیمانکاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان و سایر عوامل

▪️ تعیین نوع و مبلغ بیمه نامه های عوامل شامل مشاوران، پیمانکاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وسایر عوامل مربوط به منظور ایجاد پوشش های لازم بیمه ای

▪️ بررسی و اعلام نظر در مورد تغییرات قراردادهای عوامل

▪️ کسب اطمینان از اطلاع روشن و دقیق کارفرما نسبت به تغییرات قراردادی و پیامد های آن

▪️ کسب تصویب کارفرما در مورد تغییرات قراردادی

▪️ اعمال نتایج حقوقی، مالی و زمانی ناشی از تغییرات فنی و مهندسی مصوب در قرارداد مربوط

▪️ تهیه و تدوین مدارک و مستندات ناشی از تغییرات قراردادی

▪️ تهیه ابلاغیه های قراردادی (اخطار ، جریمه ، تعلیق و)

▪️ بررسی و اظهارنظر در مورد ادعاهای مشاوران، پیمانکاران ساخت و نصب، تدارکات و تأمین کالا

▪️ بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش تأخیرات در مراحل مختلف

▪️ بررسی و اعمال جرائم و پاداش ها طبق مفاد قرارداد

▪️ صدور گواهی های موردنیاز برای تسویه حساب نهایی با عوامل مبتنی بر گواهی بخش های تخصصی مرتبط

▪️ انجام فرایند تحویل موقت و قطعی

▪️ انجام وظایف نمایندگی کارفرما در دوره تضمین

10- مدیریت بر تحویل و خدمات راه اندازی

▪️ بررسی و اعلام موافقت با پیشنهاد طرف قرارداد برای تحویل موقت موضوع قرارداد

▪️ همکاری در تنظیم صورتجلسه تحویل موقت و امضای آن

▪️ مدیریت بر تهیه دستورات رفع نواقص

▪️ پیگیری و انجام هماهنگی های لازم برای انجام تعهدات مشاوران و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در دروه تضمین و پیگیری رفع به موقع نواقص و عدم تطابق ها

▪️ کسب اطمینان از رفع نواقص اعلام شده قبل از ورود به مرحله تحویل قطعی

▪️ صدور گواهی پایان مدت بهره برداری موقت و آمادگی طرح برای تحویل قطعی

▪️ کسب اطمینان از تحویل مدارک و مستندات پروژه ازجمله نقشه های چون ساخت، مشخصات فنی، کتابچه های راهنمای استفاده از تأسیسات و تجهیزات و به کارفرما

▪️ نظارت بر اجرای تدابیر مهندسی اتخاذ شده برای انجام دقیق فرآیند راه اندازی

▪️ بررسی و تأیید روش های راه اندازی

▪️ کسب اطمینان از کفایت دستورالعمل های راه اندازی، بهره برداری و نگهداری

▪️ مستندسازی موارد ناشی از فرایند بهره برداری موقت

11- مستند سازی

▪️ بررسی، طبقه بندی و نگهداری مدارک، صورتجلسات و سایر اسناد تولید شده در دوره پدیدآوری طرح/ پروژه

▪️ مستند سازی اقدام های مدیرطرح

▪️ اعلام کفایت نقش ههای چون ساخت و اسناد و مدارک تولید شده توسط عوامل برای تسلیم به کارفرما

▪️ تهیه پروند ههای مستندسازی تلفیقی

▪️ ایجاد امکانات دسترسی سهل کارفرما یا افراد معرفی شده توسط کارفرما به مستندات

12- ارزیابی و ارزشیابی

▪️ انتخاب دستورالعمل ها یا روش های معتبر ارزیابی و ارزشیابی

▪️ تعیین و ابلاغ شاخص های ارزیابی و ارزشیابی به طرف های قرارداد

▪️ ارزیابی عملکرد عوامل ذینفع در دوره اجرای طرح مطابق دستورالعمل های مربوط و شاخص های ابلاغی

▪️ اعلام نتایج ارزیابی انجام شده به مراجع ذیربط

13- اطلاع رسانی

▪️ شناسایی نهادهای ذیربط مستقر در حوزه تأثیرات طرح/ پروژه یا موضوع انجام قرارداد

▪️ کسب اطمینان از آگاهی نهادها و مراجع ذیربط مستقر درحوزه تأثیرات نتایج اجرای طرح/ پروژه از محدوده عملیات و ماهیت فعالیتها به میزان مورد نیاز

▪️ تلاش در جهت جلب مشارکت اجتماعی درحوزه تأثیرات نتایج اجرای طرح/ پروژه

▪️ تبادل اطلاعات چگونگی اجرای طرح/پروژه با عوامل اجرای سایر طرح های مرتبط یا مستقر درحوزه تأثیرات اجرای طرح/ پروژه

▪️ تلاش برای انعکاس به موقع و واقعی موفقیت های مرحله ای طرح/ پروژه برای ایجاد امید در ذینفعان

14- رسیدگی کارشناسی و اظهار نظر در مورد وظایف غیر قابل واگذاری

▪️ اعلام نظر کارشناسی درباره تمام تکالیفی که براساس قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین جاری کشور، به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی گذاشته شده است

▪️ اعلام نظر کارشناسی قبول تضمین ها و دستور تمدید، آزاد کردن، ضبط یا واریز آن ها

▪️ اعلام نظر کارشناسی تصویب تغییر مبلغ قرارداد

▪️ اعلام نظر کارشناسی تصویب تغییر مدت قرارداد

▪️ اعلام نظر کارشناسی تغییر مشخصات فنی، تغییر سیستم ها و اجزای اصلی کار

▪️ اعلام نظر کارشناسی تصویب قیمت های جدید و حق الزحمه خدمات اضافی

▪️ تصویب گزارش های مراحل مختلف خدمات مطالعه و طراحی

▪️ اعلام نظر کارشناسی تصویب تحویل موقت و تحویل قطعی کار

▪️ اعلام نظر کارشناسی تعلیق، خاتمه و فسخ قرارداد

▪️ اعلام نظر کارشناسی تصویب صورت وضعیت قطعی و صورت حساب نهایی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره 09133140395 تماس بگیرید.

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.