مدیریت پیمان

مدیریت پیمان

مقدمه:

قبل از تصميم به بستن هر نوع قرارداد برای اجرای پروژه، ابتدا می بايست روش تحويل (و يا ساختار اجرای) پروژه تعيين گردد؛ سپس با توجه به روش تحويل و ساختار اجرايی در نظر گرفته شده، اقدام به بستن قرارداد يا قراردادهای مورد نياز نمود. تصميم گيری در مورد روش تحويل پروژه توسط کارفرمای پروژه و با توجه به عواملی مانند ميزان توانايی علمی، عملی و تجربيات گذشته، نظر مشاور، روش تحويل معمول برای اجرای اين نوع پروژه، نحوه تامين مالی پروژه، امکان بهره برداری موثرتر از امکانات و منابع موجود، محدوديت های زمانی و هزينه ای پروژه صورت ميگيرد.

برخی روش های اجرای متداول در اجرای پروژه ها (و نه کلیه روش ها) به شرح زیر است:

 • طراحی و ساخت توسط کارفرما يا روش امانی (Owner-Provided Delivery)
 • روش طراحی-مناقصه-ساخت (Design Bid-Build)
 • روش مدیریت پیمان (Main Contractor)
 • روش طراحی-ساخت (Design-Build)
 • روش چندین عاملی (multiple prime)
 • روش شراکت بخش عمومی- خصوصی (Public Private partnership) یا P3
 • روش کليد گردان (Turnkey)

 

مقایسه روش مدیریت پیمان با سایر روش های اجرای پروژه:

 

مدیریت پیمان

 

مدیریت پیمان (Main Contractor) :

مدیریت پیمان یا MC شخصيتي است حقوقي كه به نمايندگي از طرف مجري طرح، مسووليت مديريت، كنترل و هماهنگي پروژه ها و مراحل اجرايي را به عهده دارد. مديريت پیمان وظايف خود را در چارچوب روش ها، ضوابط و دستورالعمل هايي كه به تاييد مجري رسيده است انجام داده و با اعمال مديريت مستقيم و روزانه بر ساير عوامل اجرايي در مقابل مجري مسئوليت صحت انجام كيفي و كمي كار را طبق مشخصات، برآوردها و برنامه ‌هاي اوليه و تغييرات احتمالي آن با ارائه گزارشات مستمر برعهده دارد.

اين روش از نظر مراحل اجرا بسيار نزديک به روش DBB می باشد. در اين روش کارفرما بدليل عدم احاطه بر ماهيت و ادبيات موضوع پروژه و يا عدم آشنايی با علم مديريت پروژه، فردی (حقيقی يا حقوقی) مسلط به ماهيت پروژه، مراحل اجرای پروژه و علم مديريت پروژه را تحت عنوان مدير پيمان استخدام مينمايد و برخی از اختيارات و مسئوليت های کارفرما در طول اجرای پروژه را به آن واگذار می نمايد.

از ویژگی های روش مدیریت پیمان (MC) می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. مرور دو مرحله ای مدارک پروژه و افزايش دقت
 2. کمک به انجام بهتر فاز طراحی
 3. استفاده از تجارب ساخت مدير پيمان در فاز طراحی
 4. تسريع در انجام پروژه با کمک به استخدام پيمانکاران
 5. نظارت کامل تر بر پيمانکاران

 

مدیریت پیمان

شرح خدمات در مدیریت پیمان:

شرکت مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان خدمات مشاوره در حوزه مدیریت پیمان (MC) را به شرح زیر به ارائه می نماید:

 • برنامه ريزي

  • تدقيق هدف، تعيين محدوده و تدوين سند پروژه
  • انتخاب روش اجرا
  • شناسايي ريسك هاي متصور در پروژه
  • آناليز ريسك هاي قابل پيش بيني
  • برآورد اوليه مدت اجرا
  • برآورد اوليه هزينه اجرا
  • شناسايي منابع تأمين مالي پروژه
  • برآورد ميزان اعتبار موردنياز پروژه
  • تعيين روش هاي تامين و تجهيز منابع
  • تدوين برنامه مالي و تهيه بودجه بندي طرح به شكل سالانه
  • تدوين برنامه زماني كلي
  • بررسي برنامه هاي تفصيلي پيشنهادي توسط عوامل (مشاوران، پيمانكاران ، سازندگان و… )، به منظور هماهنگ سازي، تصويب و ابلاغ برنامه هاي مزبور در انجام هر مرحله از پروژه
  • تهيه برنامه سطح بندي كنترل پروژه و نظارت بر ايجاد سيستم هاي آن

 

 • ارجاع كار

  • ارجاع مراحل مطالعات توجيهي، طراحي پايه و تفصيلي، نظارت و خدمات جنبي

   • تعيين شاخص هاي ارزيابي و انتخاب مشاور مناسب شامل تعيين معيارهاي ارزيابي كيفي و فنی و مالی مشاور
   • تهيه اسناد خريد خدمات مشاوره
   • تهيه فهرست مشاوران مطابق با ضوابط مرتبط
   • تهيه فراخوان مشاوران
   • بررسي و ارزيابي پيشنهادهاي مشاوران
   • معرفي مشاور منتخب براي كسب تأييد كارفرما
   • ارسال صورتجلسه انتخاب مشاور به حوزه مديريت امور قراردادي براي انعقاد قرارداد با مشاور
  • بررسي و تأييد فهرست نيازهاي خدمات جنبي

   • تعيين شاخص هاي ارزيابي و انتخاب مشاوران مناسب براي انجام خدمات جنبي
   • تهيه اسناد واگذاري خدمات جنبي
   • تهيه فهرست عوامل براي انجام خدمات جنبي مطابق با ضوابط مرتبط
   • برگزاري فراخوان عوامل خدمات جنبي در صورت لزوم
   • بررسي و ارزيابي پيشنهادهاي عوامل خدمات جنبي
   • ارسال مدارك لازم براي انعقاد قرارداد با عوامل انجام خدمات جنبي به حوزه مديريت امور قراردادي براي تهيه پيش نويس قرارداد
  • ارجاع مراحل مختلف عمليات اجرايي

   • تعيين شاخص هاي ارزيابي و انتخاب عوامل مناسب براي تداركات، ساخت و نصب
   • تهيه فهرست عوامل صاحب صلاحيت شامل پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان و ساير عوامل مربوط، مطابق با ضوابط مرتبط و حسب موضوع
   • تدوين اسناد و مدارك لازم براي برگزاري تشريفات مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه براي انتخاب عوامل شامل پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وساير عوامل مربوط برحسب موضوع
   • برگزاري تشريفات مناقصه (يا ترك تشريفات مناقصه در صورت لزوم) براي انتخاب عوامل شامل پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان و ساير عوامل مربوطه
   • بررسي پيشنهادهاي عوامل شامل پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان و ساير عوامل مربوطه
   • تهيه گزارش فرايند برگزاري مناقصه (يا ترك تشريفات مناقصه در صورت لزوم ) همراه با مستندات و معرفي عوامل منتخب مطابق با استاندارد و مقررات مربوط براي تصويب توسط كارفرما
   • ارسال مدارك لازم براي انعقاد قرارداد با عوامل برنده به حوزه مديريت امور قراردادي
 • مديريت بر مطالعه و طراحي

    • بررسي متن قرارداد هاي منعقد شده با مشاور ( توجيهي، پايه و تفصيلي) و عوامل انجام خدمات جنبي مورد نياز پروژه به منظور عملياتي نمودن آن
    • تعيين استانداردهاي طراحي و كنترل آن
    • بررسي و تأييد توالي زماني مراحل طراحي و چگونگي انجام آن
    • كنترل نيروي انساني مشاور و كسب اطمينان از كفايت كمي و كيفي آنان
    • كنترل قابليت نرم افزارهاي بكارگرفته شده توسط مشاور
    • تعيين روش نظارت بر انجام خدمات جنبي
    • پيگيري چگونگي پيشرفت فعاليتهاي عوامل در اجراي مفاد قراردادهاي خدمات جنبي
    • تشكيل جلسات منظم براي ايجاد هماهنگي مستمر ميان مطالعات (مطالعات پايه و تفصيلي) با فعاليت هاي ساير عوامل
    • بررسي و تأييد تجديد نظر در مشخصات فني
    • بررسي و تأييد نقشه هاي تكميلي تفصيلي و نقشه جزييات اجرايي
    • بررسي و تأييد خدمات جنبي
    • بررسي و تأييد نتايج مراحل مطالعات طراحي (پايه و تفصيلي) در انطباق با موضوع قرارداد
    • تحويل گرفتن اسناد مطالعات و طراحي
    • انجام تشريفات تصويب مطالعات و طراحي توسط كارفرما و ابلاغ آن
    • صدور گواهي هاي مرحله اي لازم مبني بر انجام كار به منظور انجام پرداخت ها
    • بررسي و تأييد برنامه اجراي كار، روش اجراي كار و هزينه اجراي كار
    • بررسي و تأييد تكنولوژي كار پيشنهاد شده از طرف مشاور
    • تعيين بلوك هاي اجرايي مستقل براي ارجاع كار در پايان مطالعات و طراحي
  • مديريت بر تداركات ، ساخت و نصب و خدمات تكميلي

   • ابلاغ شروع كار به پيمانكار منتخب براي اجرا و مشاور نظارت
   • بررسي و تأييد جزييات روش اجراي كار پيشنهادي توسط پيمانكار
   • بررسي و اعلام نظر در مورد تكنولوژي اجراي كار پيشنهاد شده توسط پيمانكار
   • تعيين فصل مشترك ميان خدمات تفكيك شده در محدوده قراردادهاي خدمات جنبي و تكميلي، طراحي، ساخت و تجهيز
   • تحويل ساختگاه براي تجهيز كارگاه به پيمانكار ساخت و هماهنگي در خصوص مسايل حقوقي مربوط به تملك اراضي
   • بررسي و تأييد مدارك فني مربوط به مشخصات، چگونگي انجام، زمان و استاندارد هاي تجهيز كارگاه
   • بررسي متن قرارداد هاي منعقد شده با عوامل انجام خدمات تداركات موردنياز پروژه، به منظور عملياتي نمودن آن
   • بررسي و تأييد فهرست اقلام مصالح و تجهيزات عمده و اصلي موردنياز براي سفارش
   • بررسي و تأييد روش هاي تهيه مصالح، تجهيزات و ماشين آلات
   • نظارت بر فرآيند ساخت كالا و تجهيزات، انجام كنترل هاي كيفي، بازرسي فني و آزمايش هاي كارخانه اي به منظور اطمينان از رعايت استانداردهاي فني
   • بررسي و تأييد مشخصات فني مصالح و تجهيزات تهيه شده توسط پيمانكار در انطباق با اسناد قراردادهاي مربوطه
   • بررسي و تأييد فهرست اقلام مصالح و تجهيزات مورد نياز خارجي
   • كسب مجوزها و انجام اقدامات لازم براي گشايش اعتبار اسنادي
   • كسب اطمينان از انجام اقدامات لازم براي پوشش بيمه اي، حمل، تحويل گرفتن و ترخيص اقلام و تجهيزات وارداتي
   • كنترل روش هاي اجراي كار با كسب اطمينان از تطابق آن با مدارك طراحي، استانداردها يا توافق هاي انجام گرفته
   • كنترل و پيگيري انجام به موقع و كامل خدمات نظارت و خدمات جنبي
   • كنترل نيروي انساني پيمانكاران و مشاوران نظارت و كسب اطمينان از كفايت كمي و وجود صلاحيت هاي لازم مبتني بر دانش و مهارت نيروها
   • كنترل پيمانكاران دست دوم تخصصي براساس شرايط عمومي قرارداد و يا توافق ها ي مندرج در شرايط خصوصي قرارداد
   • كنترل قابليت و كفايت تجهيزات، ادوات و ماشين آلات مورد استفاده
   • كنترل رعايت استانداردهاي ايمني كارگاه با كسب اطمينان از كفايت اقدامات پيشگيرانه انجام شده توسط پيمانكاران
   • كنترل ملاحظات زيست محيطي با كسب اطمينان از رعايت ضوابط، استانداردها و دستورالعمل هاي صادر شده توسط مراجع ذي ربط
  • مديريت كيفيت

   • تهيه گردش كار كنترل هاي كيفي
   • شناسايي استاندارد هاي كيفي متناسب با مشخصات پروژه
   • كسب اطمينان از استقرار سيستم هاي كنترل كننده كيفيت
   • كسب اطمينان از كاليبره بودن ابزار و تجهيزات مورد استفاده در اندازه گيري
   • بررسي، بازبيني و اعلام نظر درباره گزارش هاي سيستم مديريت كيفيت
   • انجام بازرسي هاي موردي برحسب ضرورت و با استفاده از شركت هاي تخصصي مربوط به منظور مميزي كيفيت فعاليت هاي طراحي، نظارت، خدمات تكميلي، تداركات، ساخت و نصب
  • مديريت زمان

   • بررسي و تأييد برنامه تفصيلي عوامل در چهارچوب ساختار شكست فعاليت هاي مورد توافق
   • كنترل پروژه بر اساس برنامه هاي مصوب و با استفاده از نرم افزارهاي معتبر و به صورت بهنگام
   • كنترل پيشرفت مطالعات طراحي (پايه و تفصيلي) و تطابق آن با برنامه زماني تفصيلي قرارداد
   • مديريت رفع عدم انطباق هاي بوجود آمده در فعاليت هاي اجرايي كارگاه و انجام اقدامات جبراني
   • كنترل پيشرفت كار تداركات در انطباق با برنامه زماني تفصيلي
   • كنترل پيشرفت كار فعاليت هاي حوزه ساخت و نصب در انطباق با برنامه زماني تفصيلي قرارداد
   • بررسي و تأييد سيستم هاي كنترل پروژه و نحوه استقرار آن در سازمان شركت هاي طرف قرارداد با كارفرما و تعيين الزامات آن
   • استقرار شبكه ارتباطي بين تيم هاي كنترل پروژه طرف هاي قرارداد با گروه كنترل پروژه مدير طرح
   • انتخاب نرم افزار مناسب كنترل پروژه با توجه به مشخصات طرح و ابلاغ به عوامل ذينفع
   • بازنگري، بازبيني و بهنگام كردن برنامه زماني كلي و برنامه هاي زماني تفصيلي حسب مورد
   • كنترل روند پيشرفت پروژه به منظور پيش بيني بروز تأخير و ارائه پيشنهاد براي پيشگيري يا جبران
   • تهيه و ارائه انواع گزارش هاي ادواري و موردي در رابطه با مديريت زمان
  • مديريت هزينه

   • كنترل انجام فرايندهاي پيش بيني شده به منظور تأمين نقدينگي طرح/ پروژه
   • انجام تمهيدات لازم براي تأمين نقدينگي
   • كنترل تخصيص به موقع منابع مالي به پروژه
   • بررسي و تأييد اقساط پيش پرداخت به مشاور، عوامل خدمات جنبي و پيمانكاران ساخت و نصب ، سازندگان و فروشندگان
   • بررسي و اعلام نظر در خصوص صورت حساب هاي مشاور، عوامل خدمات جنبي و پيمانكاران ساخت و نصب ، سازندگان و فروشندگان
   • صدور گواهي آزادسازي تضامين مشاور، پيمانكار، سازنده يا فروشنده پس از اطمينان از تحويل شدن كامل خدمات / كالاي موضوع قرارداد براي ابلاغ توسط كارفرما
   • انجام اقدامات لازم براي تسويه حساب با عوامل
   • تهيه گزارش نهايي از هزينه هاي مختلف انجام گرفته براي پروژه به تفكيك خدمات مشاوره و هزينه هاي نهايي ساخت، نصب و اجرا و ساير گزارش هاي هزينه اي حسب نظر كارفرما
  • مديريت ايمني

   • كسب اطمينان از استقرار سيستم هاي كنترل كننده بهداشت، ايمني و محيط زيست و رعايت كليه موارد قانوني و قراردادي
   • نظارت بر تدوين دستورالعمل هاي اختصاصي حوزه بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) متناسب با موضوع و موقعيت پروژه در دست انجام
   • نظارت بر اجراي دقيق دستورالعمل هاي عمومي و اختصاصي حوزه بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
   • ديده باني عملكرد عوامل مسئول در فعاليت هاي اجرايي براي به صفر رساندن حوادث و آسيب هاي ناشي از كار از طريق كنترل يا حذف شرايط ناايمن و همچنين صيانت از محيط زيست
   • بررسي و كنترل دستورالعمل هاي حوزه بهداشت، ايمني و محيط زيست پيمانكار و اطمينان از رعايت آن ها
  • مديريت امور قراردادي

   • تهيه اسناد و مدارك لازم براي انعقاد قرارداد با مشاور (مطالعه، طراحي و نظارت) و عوامل خدمات جنبي
   • تهيه اسناد و مدارك لازم براي انعقاد قرارداد عوامل اجراي ي شامل پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وساير عوامل مربوط
   • تنظيم پيش نويس قرارداد عوامل شامل مشاور (مطالعه، طراحي و نظارت) و عوامل انجام خدمات جنبي
   • تنظيم پيش نويس قرارداد پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وساير عوامل مربوط
   • بررسي و اعلام نظر در مورد نوع و مبلغ تضامين قراردادهاي عوامل شامل مشاور، عوامل انجام خدمات جنبي ، پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وساير عوامل مربوط
   • تأييد تضامين قراردادهاي عوامل شامل مشاور، پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان و ساير عوامل
   • تعيين نوع و مبلغ بيمه نامه هاي عوامل شامل مشاوران، پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان، فروشندگان وساير عوامل مربوط به منظور ايجاد پوشش هاي لازم بيمه اي
   • بررسي و اعلام نظر در مورد تغييرات قراردادهاي عوامل
   • كسب اطمينان از اطلاع روشن و دقيق كارفرما نسبت به تغييرات قراردادي و پيامد هاي آن
   • كسب تصويب كارفرما در مورد تغييرات قراردادي
   • اعمال نتايج حقوقي، مالي و زماني ناشي از تغييرات فني و مهندسي مصوب در قرارداد مربوط
   • تهيه و تدوين مدارك و مستندات ناشي از تغييرات قراردادي
   • تهيه ابلاغيه هاي قراردادي (اخطار ، جريمه ، تعليق و…)
   • بررسي و اظهارنظر در مورد ادعاهاي مشاوران، پيمانكاران ساخت و نصب، تداركات و تأمين كالا
   • بررسي و اعلام نظر در خصوص گزارش تأخيرات در مراحل مختلف
   • بررسي و اعمال جرائم و پاداش ها طبق مفاد قرارداد
   • صدور گواهي هاي موردنياز براي تسويه حساب نهايي با عوامل مبتني بر گواهي بخش هاي تخصصي مرتبط
   • انجام فرايند تحويل موقت و قطعي
   • انجام وظايف نمايندگي كارفرما در دوره تضمين
  • مديريت بر تحويل و خدمات راه اندازي

   • بررسي و اعلام موافقت با پيشنهاد طرف قرارداد براي تحويل موقت موضوع قرارداد
   • همكاري در تنظيم صورتجلسه تحويل موقت و امضاي آن
   • مديريت بر تهيه دستورات رفع نواقص
   • پيگيري و انجام هماهنگي هاي لازم براي انجام تعهدات مشاوران و پيمانكاران و ساير عوامل درگير در دروه تضمين و پيگيري رفع به موقع نواقص و عدم تطابق ها
   • كسب اطمينان از رفع نواقص اعلام شده قبل از ورود به مرحله تحويل قطعي
   • صدور گواهي پايان مدت بهره برداري موقت و آمادگي طرح براي تحويل قطعي
   • كسب اطمينان از تحويل مدارك و مستندات پروژه از جمله نقشه هاي چون ساخت، مشخصات فني، كتابچه هاي راهنماي استفاده از تأسيسات و تجهيزات و… به كارفرما
   • نظارت بر اجراي تدابير مهندسي اتخاذ شده براي انجام دقيق فرآيند راه اندازي
   • بررسي و تأييد روش هاي راه اندازي
   • كسب اطمينان از كفايت دستورالعمل هاي راه اندازي، بهره برداري و نگهداري
   • مستندسازي موارد ناشي از فرايند بهره برداري موقت
  • مستندسازي

   • بررسي، طبقه بندي و نگهداري مدارك، صورتجلسات و ساير اسناد توليد شده در دوره پديدآوري طرح/پروژه
   • مستند سازي اقدام هاي مديرطرح
   • اعلام كفايت نقش ههاي چون ساخت و اسناد و مدارك توليد شده توسط عوامل براي تسليم به كارفرما
   • تهيه پروند ههاي مستندسازي تلفيقي
   • ايجاد امكانات دسترسي سهل كارفرما يا افراد معرفي شده توسط كارفرما به مستندات
  • ارزيابي و ارزشيابي

   • انتخاب دستورالعمل ها يا روش هاي معتبر ارزيابي و ارزشيابي
   • تعيين و ابلاغ شاخص هاي ارزيابي و ارزشيابي به طرف هاي قرارداد
   • ارزيابي عملكرد عوامل ذينفع در دوره اجراي طرح مطابق دستورالعمل هاي مربوط و شاخص هاي ابلاغي
   • اعلام نتايج ارزيابي انجام شده به مراجع ذيربط
  • اطلاع رساني

   • شناسايي نهادهاي ذيربط مستقر در حوزه تأثيرات طرح/ پروژه يا موضوع انجام قرارداد
   • كسب اطمينان از آگاهي نهادها و مراجع ذيربط مستقر درحوزه تأثيرات نتايج اجراي طرح/ پروژه از محدوده عمليات و ماهيت فعاليتها به ميزان موردنياز
   • تلاش در جهت جلب مشاركت اجتماعي درحوزه تأثيرات نتايج اجراي طرح/پروژه
   • تبادل اطلاعات چگونگي اجراي طرح/پروژه با عوامل اجراي ساير طرح هاي مرتبط يا مستقر درحوزه تأثيرات اجراي طرح/پروژه
   • تلاش براي انعكاس به موقع و واقعي موفقيت هاي مرحله اي طرح/پروژه براي ايجاد اميد در ذينفعان
  • رسيدگي كارشناسي و اظهارنظر در مورد وظايف غيرقابل واگذاري:

   • اعلام نظر كارشناسي درباره تمام تكاليفي كه براساس قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين جاري كشور، به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي گذاشته شده است
   • اعلام نظر كارشناسي قبول تضمين ها و دستور تمديد، آزاد كردن، ضبط يا واريز آن ها
   • اعلام نظر كارشناسي تصويب تغيير مبلغ قرارداد
   • اعلام نظر كارشناسي تصويب تغيير مدت قرارداد
   • اعلام نظر كارشناسي تغيير مشخصات فني، تغيير سيستم ها و اجزاي اصلي كار
   • اعلام نظر كارشناسي تصويب قيمت هاي جديد و حق الزحمه خدمات اضافي
   • تصويب گزارش هاي مراحل مختلف خدمات مطالعه و طراحي
   • اعلام نظر كارشناسي تصويب تحويل موقت و تحويل قطعي كار
   • اعلام نظر كارشناسي تعليق، خاتمه و فسخ قرارداد
   • اعلام نظر كارشناسي تصويب صورت وضعيت قطعي و صورت حساب نهايي

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

  در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

  فهرست مطالب