زمان کسب شده و p- factore

مفهوم مدیریت زمان کسب شده (Earned Schedule) و مطابقت زمانبندی پروژه(P-factore)

مدیریت پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه و به منظور دستیابی به تعامل اقتصادی و قابل توجیه، بین 3 عامل هزینه، زمان و کیفیت. همچنین مدیر پروژه حین انجام پروژه از ابزار و تکنیک های خاص کمک می گیرد تا بتواند پروژه را به درستی کنترل کند. تکنیک ها و مهارت های یک مدیر پروژه موفق را می توانید در مقاله مهارت های یک مدیر پروژه موفق مطالعه کنید. مدیریت زمان به عنوان زمان صرف شده و پیشرفت حاصل از پروژه تعریف شده است. این یکی از دغدغه مدیران پروژه است. مدیریت زمان به شما کمک می کند تا اتمام پروژه را برنامه ریزی و بررسی کنید. مدیریت زمان قسمت مهمی از مدیریت وظایف است. این امر به شکستن پروژه ها، تعیین تکالیف و تکمیل به موقع پروژه ها کمک می کند. با کمی تلاش می توانید استراتژی های مدیریت زمان را به کار ببرید که نه تنها باعث کارایی شما میشود بلکه زندگی کاری شما را بهبود میبخشد. عوامل مهم در مدیریت پروژه زمانبندی، برنامه ریزی، مدیریت ریسک،کنترل و ارزیابی، ارتباطات، مدیریت دامنه،نرم افزار مدیریت پروژه می باشند.

اگر به فرمول های محاسبه SPIوSVدقت کنیم در خواهیم یافت که این فرمولها برای تحلیل وضعیت پروژه از منظر زمان در بخش از چرخه حیات پروژه مخصوصا ابتدا تا اننتهای چرخه حیات از قدرت واعتبار لازم وکافی برخوارد نبوده وتحلیل درستی از وضعیت پروژه ارائه نمی کنند.

اجازه بدهید  باهم نگاهی به فرمول محاسبه SPIبیندازیم:

SPI=EV/PV

حتما به خاطر دارید که ارزش کسب شده پروژه از طریق فرمول EV= % x Budget (BAC) به دست می آید

در پایان پروژه EV= 100%x BAC= BAC ولذا درپایان پروژه PV- BACخواهد بود و حاصل تقسیم EV/PVیک میشود این درحالی است که پروژه ممکن است روزهاو ماه ها تاخیر داشته باشد .

این مفهوم درشکل زیر به خوبی نمایش داده شده است:

مفهوم مدیریت زمان کسب شده (Earned Schedule) و مطابقت زمانبندی پروژه(P-factore)
مفهوم مدیریت زمان کسب شده (Earned Schedule) و مطابقت زمانبندی پروژه(P-factore)

پس دیدم که شاخص عملکرد زمانی پروژه SPIاز مجموعه شاخصهای سیستم مدیریت ارزش کسب شده در پایان پروژه درصورتیکه پروژه تاخیر داشته باشد غیر قابل استفاده است. معیارهای ارزیابی سیستم مدیریت ارزش کسب شده را می توانید در مقاله 32 معیار ارزیابی سیستم مدیریت ارزش کسب شده مطالعه کنید.

مفهوم زمان کسب شده اولین بار به دلیل ضعف هایی که شاخص  SPI( شاخص عملکرد زمانی پروژه )وپیش بینی های مبتنی براین شاخص داشت در سال 2003 توسط اقای لیپکه مطرح گردیدکه به جای محاسبه شاخص عملکرد زمانی بر اساس هزینه ،  ارزش کسب شده را مبتنی بر زمان محاسبه می کند :

اجازه بدهید که این موضوع را با یک مثال بیشتر توضیح دهیم:

مفهوم مدیریت زمان کسب شده (Earned Schedule) و مطابقت زمانبندی پروژه(P-factore)
مفهوم مدیریت زمان کسب شده (Earned Schedule) و مطابقت زمانبندی پروژه(P-factore)

در این مثال:

بودجه پروژه 1میلیون دلارBAC=1M$

مدت زمان پروژه 6 ماه PD=6

ارزش کسب شده:300 دلارEV=300

ارزش برنامه ریزی شده: 500 دلارPV=500

ما درماه سوم از پروژه هستیمAT=3

بنابراین:

SPI=EV/PV=300/500=0.6     , SV= EV-PV= -200$

حال در این شرایط شاخص زمان کسب شده پروژه چه عددی است؟ برای پاسخ به این سوال باید زمانی راکه مطابق برنامه باید 300 دلار ارزش کسب می کردیم را پیدا کنیم برای کشف این نقطه تصویر EV را در PVبر روی محور زمان به دست می اوریم:

که در شکل زیر نمایش داده شده است:

مفهوم مدیریت زمان کسب شده (Earned Schedule) و مطابقت زمانبندی پروژه(P-factore)
مفهوم مدیریت زمان کسب شده (Earned Schedule) و مطابقت زمانبندی پروژه(P-factore)

حال با دانستن زمان کسب شده(ES)می توانیم شاخص راندمان عملکرد زمانی پروژه را مبتنی بر زمان کسب شده محاسبه کنیم:

SPIt= ES/AT= 2/3=0.67     ,SVt= ES-AT=2-3=-1

پیش بینی زمان خاتمه پروژه: PD/SPIt=6/0.67= 8.95 احتمالا درماه نهم پروژه خاتمه خواهد یافت

اگر فرض کنیم که در انتهای پروژه یعنی در ماه نهم هستیم وپروژه دارای  سه ماه تاخیراست  :

محاسبات ارزش کسب شده به چه ترتیبی خواهد شد؟

EV=100%x Budget= $1M

PV= Budget (BAC)= $1M     ES=PD=6 months       AT= 9 months

SV($)= EV-PV=0             SPI($)=EV/PV=1

SPI(t)= ES/AT= 6/9= 0.67                   SV(t)= ES-AT=6-9=-3 month

مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه  (SCHEDULE ADHERENCE    ) یا همان P- FACTORE:

مدیریت زمان یک برنامه دقیق است که نشان می دهد در چه زمانی محصول، خدمت و یا نتیجه پروژه، که در برنامه محدوده پروژه مشخص شده است، تحویل داده میشود همچنین ابزاری برای ارتیاطات، مدیریت انتظارات ذینفعان و پایه ای برای گزارشات عملکرد است.

مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه یا SCHEDULE ADHERENCE مفهومی است که همزمان با مفهوم زمان کسب شده یا همان توسط اقای لیپکه در مقاله ای مطرح شد واز ان پس توسط دیگران بیشتر با آن پرداخته شد.

مفهوم مطابقت (تبعیت )برنامه زمانبندی مبتنی بر مفهوم زمان کسب شده earned scheduleا ست واز مقایسه پیشرفت پروژه محاسبه شده با ارزش کسب شده (EV)در مقایسه باES در زمان واقعی ATبه دست می اید.

عدد P-factor کوچکتر از یک به معنای فقدان مطابقت از زمانبندی هدف (یا خط مبنای مدل زمانبندی) است که ممکن است به دلیل  انحرافهای مختلفی که نسبت به   منطق شبکه زمانبندی برنامه خط مبنا(برنامه هدف)baseline ایجاد شده باشدبه عبارت دیگه هرچقدر عدد p-factoreبه یک نزدیکتر باشه به این معناست که  ما دراجرا بیشتر به زمانبندی مبنا پایبند بوده ایم وکمتر کارهای خارج از توالی انجام داده ایم ویا به عبارت دیگه وقتی مطابقت یا تبعیت از زمانبندی پروژه عددی کمی باشه یعنی اینکه ما بدون رعایت کردن منطق پیش نیازی فعالیتهایی که باید مطابق برنامه انجام شود را انجام نداده ایم ودرعوض فعالیتهایی که هنوز موعد زمانی شان نرسیده اند انجام شده اند که البته دلیل ریشه ای این مشکل ضعیف بودن منطق پیشنیازی فعالیتهاست وبنابراین پروژه های با عدد p-factore(مطابقت- تبعیت زمانبندی)پایین، دوباره کاریهای زیادخواهند داشت وهمچنین شاخصهای پیش بینی کننده اینده در این پروژه ها از دقت کافی برخوردار نخواهند بود پس در برنامه ریزی وکنترل پروژه دانستن مفهوم مطابقت برنامه زمانبندی یا همان عدد p- factore مهم وحیاتی است .

برای محاسبه عدد مطابقت زمانبندی دو فرمول وجود داره که یکی سخت گیرانه ودیگری سهل گیرانه:

فرمول سهل گیرانه تبعیت زمانبندی پروژه (فرمول شماره یک)

p-factor = sumi∈N min(PVi,ES, EVi,AT) / sumi∈N PVi,ES

N: The set of all activities of the project network

PVi,ES: The planned value of activity i at time ES

EVi,AT: The earned value of activity i at time AT

فرمول سخت گیرانه تبعیت زمانبندی پروژه:(فرمول شماره 2)

p-factor = sumi∈N  (EVi,ES) / sumi∈N EVi,AT

مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه  (SCHEDULE ADHERENCE    ) یا همان P- FACTORE:
مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه  (SCHEDULE ADHERENCE    ) یا همان P- FACTORE:

 

مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه  (SCHEDULE ADHERENCE    ) یا همان P- FACTORE:
مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه  (SCHEDULE ADHERENCE    ) یا همان P- FACTORE:

 

مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه  (SCHEDULE ADHERENCE    ) یا همان P- FACTORE:
مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه  (SCHEDULE ADHERENCE    ) یا همان P- FACTORE:
مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه  (SCHEDULE ADHERENCE    ) یا همان P- FACTORE:
مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه  (SCHEDULE ADHERENCE    ) یا همان P- FACTORE:

مثال محاسبه P-FACTOREبا دوفرمول:

  • محاسبه مطابقت زمانبندی پروژه(p- factore)با فرمول شماره یک:

P-factor = {min(10,10) + min(30, 30) + min(5, 5) + min(0.14*20, 0) + min(0.14*10, 0) + min(40, 40) +

min(0.14*5, 5) + min(0, 0)} / {10 + 30 + 5 + 0.14*20 + 0.14*10 + 40 + 0.14*5 + 0} = 85.7 / 89.9 = 0.95

  • محاسبه مطابقت زمانبندی پروژه(p- factore)با فرمول شماره دو:

Pfactor=10+5+40+15+(.14*27.5)/10+5+40+5+30=73.8/90=0.82

 

مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه  (SCHEDULE ADHERENCE    ) یا همان P- FACTORE:
مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه  (SCHEDULE ADHERENCE    ) یا همان P- FACTORE:

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

    فهرست مطالب