مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

مدیریت زمان کسب شده و p-factor

مدیریت پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه به منظور دستیابی به تعامل اقتصادی و قابل توجیه بین 3 عامل هزینه، زمان و کیفیت. مدیر پروژه حین انجام پروژه از ابزار و تکنیک های خاص کمک می گیرد تا بتواند پروژه را به درستی کنترل کند. یکی از این ابزار ها مدیریت زمان کسب شده و مطابقت زمانبندی پروژه است که قصد داریم در این مقاله به آنها بپردازیم.

مدیریت زمان به عنوان زمان صرف شده و پیشرفت حاصل از پروژه تعریف شده است. این یکی از دغدغه مدیران پروژه است. مدیریت زمان به شما کمک می کند تا اتمام پروژه را برنامه ریزی و بررسی کنید. مدیریت زمان قسمت مهمی از مدیریت وظایف است. این امر به شکستن پروژه ها، تعیین تکالیف و تکمیل به موقع پروژه ها کمک می کند. با کمی تلاش می توانید استراتژی های مدیریت زمان را به کار ببرید که نه تنها باعث کارایی شما می‌شود بلکه زندگی کاری شما را نیز بهبود می‌بخشد.

عوامل مهم در مدیریت پروژه

 1. زمان بندی
 2. برنامه ریزی
 3. مدیریت ریسک
 4. کنترل و ارزیابی
 5. ارتباطات
 6. مدیریت دامنه
 7. نرم افزار مدیریت پروژه

 شاخص های زمانبندی پروژه

اگر به فرمول های محاسبه SPI (شاخص عملکرد زمانی) و SV (شاخص انحراف زمانی) دقت کنیم، در خواهیم یافت که این فرمول ها برای تحلیل وضعیت پروژه از منظر زمان در بخش چرخه حیات پروژه مخصوصا ابتدا تا انتهای چرخه حیات از قدرت و اعتبار لازم و کافی برخوردار نبوده و تحلیل درستی از وضعیت پروژه ارائه نمی دهند.

بیایید باهم نگاهی به فرمول محاسبه SPI بیندازیم.

SPI=EV/PV

حتما به خاطر دارید که ارزش کسب شده پروژه (EV) از طریق فرمول زیر به دست می آید.

EV= % x Budget (BAC)

در پایان پروژه داریم:

EV= 100% x BAC= BAC

و لذا درپایان پروژه PV – BAC خواهد بود و حاصل EV/PV برابر یک می‌شود. این درحالی است که پروژه ممکن است روزها و ماه ها تاخیر داشته باشد.

این مفهوم درشکل زیر به خوبی نمایش داده شده است:

مدیریت زمان کسب شده در پروژه

پس دیدم که شاخص عملکرد زمانی پروژه (SPI) از مجموعه شاخص‌های سیستم مدیریت ارزش کسب شده در پایان پروژه درصورتیکه پروژه تاخیر داشته باشد، غیر قابل استفاده است.

مفهوم مدیریت زمان کسب شده (Earned Schedule)

مفهوم زمان کسب شده اولین بار به دلیل ضعف هایی که شاخص SPI (شاخص عملکرد زمانی پروژه) و پیش بینی های مبتنی بر این شاخص داشت، در سال 2003 توسط آقای لیپکه مطرح گردید که به جای محاسبه شاخص عملکرد زمانی بر اساس هزینه، ارزش کسب شده را مبتنی بر زمان محاسبه می کند.

محاسبه زمان کسب شده

اجازه دهید که این موضوع را با یک مثال بیشتر توضیح دهیم. به تصویر زیر نگاه کنید.

زمانبندی کسب شده

در این مثال:

بودجه پروژه 1میلیون دلار : BAC=1M$

مدت زمان پروژه 6 ماه : PD=6

ارزش کسب شده 300 دلار : EV=300

ارزش برنامه ریزی شده 500 دلار : PV=500

ما در ماه سوم از پروژه هستیم : AT=3

بنابراین داریم:

 SV= EV-PV= -200$

SPI=EV/PV=300/500=0.6

حال در این شرایط شاخص زمان کسب شده پروژه چه عددی است؟ برای پاسخ به این سوال باید زمانی را که مطابق برنامه باید 300 دلار ارزش کسب می کردیم، پیدا کنیم.

برای کشف این نقطه تصویر EV را در PV بر روی محور زمان به دست می اوریم.که این مورد در شکل زیر نمایش داده شده است.

مفهوم مدیریت زمان کسب شده (Earned Schedule) و مطابقت زمانبندی پروژه(P-factore)

حال با دانستن زمان کسب شده (ES) می توانیم شاخص راندمان عملکرد زمانی پروژه را مبتنی بر زمان کسب شده محاسبه کنیم.

بنابراین داریم:

SV(t) = ES – AT = 2-3 = -1

SPI(t) = ES/AT = 2/3 = 0.67

پیش بینی زمان خاتمه پروژه نیز به صورت زیر است.

PD/SPI(t)=6/0.67= 8.95

این پیش بینی به این معناست که احتمالا در ماه نهم، پروژه خاتمه خواهد یافت.

اگر فرض کنیم که در انتهای پروژه یعنی در ماه نهم هستیم و پروژه دارای سه ماه تاخیر است، محاسبات ارزش کسب شده به چه ترتیبی خواهد شد؟

EV=100%x Budget= $1M

PV = Budget (BAC) = $1M     ES = PD = 6 months       AT= 9 months

SV($) = EV-PV=0            SPI($) = EV/PV = 1

SPI(t) = ES/AT= 6/9 = 0.67              SV(t)= ES-AT = 6-9 = -3 month

مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه (SCHEDULE ADHERENCE) یا همان P-FACTOR

مدیریت زمان یک برنامه دقیق است که نشان می دهد در چه زمانی محصول، خدمت و یا نتیجه پروژه، که در برنامه محدوده پروژه مشخص شده است، تحویل داده می‌شود. همچنین ابزاری برای ارتباطات، مدیریت انتظارات ذینفعان و پایه ای برای گزارشات عملکرد است.

مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه (SCHEDULE ADHERENCE) مفهومی است که همزمان با مفهوم زمان کسب شده، توسط اقای لیپکه در مقاله ای مطرح شد و از آن پس توسط دیگران بیشتر به آن پرداخته شد.

مفهوم مطابقت (تبعیت) برنامه زمانبندی مبتنی بر مفهوم زمان کسب شده (Earned Schedule) است و از مقایسه پیشرفت پروژه محاسبه شده با ارزش کسب شده (EV) در مقایسه با ES در زمان واقعی AT به دست می آید.

عدد p-factor کوچکتر از یک به معنای فقدان مطابقت از زمانبندی هدف (یا خط مبنای مدل زمانبندی) است که ممکن است به دلیل انحراف های مختلفی که نسبت به منطق شبکه زمانبندی برنامه خط مبنا (baseline) یا برنامه هدف ایجاد شده باشد. به عبارت دیگر هر چه عدد p-factor به یک نزدیکتر باشد، به این معناست که ما در اجرا بیشتر به زمانبندی مبنا پایبند بوده ایم و کمتر کارهای خارج از توالی انجام داده ایم. به زبان ساده وقتی مطابقت یا تبعیت از زمانبندی پروژه عدد کمی باشد به معنای این است که ما بدون رعایت کردن منطق پیش نیازی، فعالیت هایی که باید مطابق برنامه انجام شود، انجام نداده ایم و در عوض فعالیت هایی که هنوز موعد زمانی‌شان نرسیده اند، انجام داده ایم. البته دلیل ریشه ای این مشکل ضعیف بودن منطق پیشنیازی فعالیت‌هاست.

بنابراین پروژه های با عدد p-factor پایین، دوباره کاری های زیادی خواهند داشت. همچنین شاخص های پیش بینی کننده آینده در این پروژه ها از دقت کافی برخوردار نخواهند بود. پس در برنامه ریزی و کنترل پروژه دانستن مفهوم مطابقت برنامه زمانبندی یا همان عدد p-factor مهم وحیاتی است.

محاسبه p-factor

برای محاسبه عدد مطابقت زمانبندی (p-factor) دو نوع فرمول وجود دارد:

1.فرمول سهل گیرانه تبعیت زمانبندی پروژه 

P-factor = sumi∈N min(PVi,ES, EVi,AT) / sumi∈N PVi,ES

N: The set of all activities of the project network

PVi,ES: The planned value of activity i at time ES

EVi,AT: The earned value of activity i at time AT

2.فرمول سخت گیرانه تبعیت زمانبندی پروژه

P-factor = sumi∈N  (EVi,ES) / sumi∈N EVi,AT

تبعیت زمانبندی پروژه

مطابقت زمانبندی پروژه

 P- FACTOR زمان کسب شده و تبعیت زمانبندی پروژه

مثال محاسبه P-factor با دو فرمول سهل گیرانه و سخت گیرانه

1.محاسبه مطابقت زمانبندی پروژه (P-factor) با فرمول سهل گیرانه

P-factor = ({min(10,10) + min(30, 30) + min(5, 5) + min(0.14*20, 0) + min(0.14*10, 0) + min(40, 40) + min(0.14*5, 5) + min(0, 0)}) / ({10 + 30 + 5 + 0.14*20 + 0.14*10 + 40 + 0.14*5 + 0}) = 85.7 / 89.9 = 0.95

2.محاسبه مطابقت زمانبندی پروژه (P-factor) با فرمول سخت گیرانه

P-factor=(10+5+40+15+(.14*27.5)) / (10+5+40+5+30) = 73.8 / 90 = 0.82

مدیریت ارزش کسب شده و p-factorد

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

  در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

  فهرست مطالب